2014. március 28., péntek

Körmendi Gitta versei digitális festményeimhez

Határtalan szeretet
 
Jelenbe szőtt jövő a múltat idézi,
végtelenség vége kezdeteit nézi.
Elhalványul minden, minek határa van,
csak a szeretet nem, mert az határtalan.
Mi öröktől való, az mindörök marad.
Megmásíthatatlan! A SZERETET SZABAD!

***

 Csillagok vándora

FÉNY ÍRJA FÉNNYEL
ÉGRE NEVEM,
CSILLAGOK FÉNYLIK,
HOL A HELYEM.
EZÜST HOLD ŐRZI
ANGYALI ÁLMOM,
NAP FÉNYE SEGÍT
HAZA TALÁLNOM.

***

Teljesség


MINDEN, ami VAN,
az EGY EGÉSZ része.
Egy darabka fényes,
árva töredéke.
Akiben ott ragyog
a TELJESSÉG képe,
szeretettel vonja
részeit szívére.
Mindössze addig tart
az egész feladat,
ameddig egy árva
töredék se’ marad. 

***

 Csillag-üzenet

Szelíden ringató varázsos dallamok,
dajkálnak egy fénylő, újszülött csillagot.
Szülöttjét keblére vonja a végtelen,
hogy a mindensége még ragyogóbb legyen.

Mikor egy fény-álom az életbe lobban,
a teremtés szíve erősebben dobban.
Legfénylőbb csillagát küldi e világra,
láthatatlan fényből, láthatóvá válva.

Ez az apró csillag üzen mindenkinek,
onnan jött, ahol még ölelnek a színek.
Onnan, hol az élet új életet teremt,
s mámorosan táncol csillagtengereken.

Égi Fények bátor, lánglelkű vándora!
A Földön magad vagy az élet mámora.
A legfénylőbb Csillag, itt, ezen a helyen.
Élet ringatózik szerető szíveden.

Benned ring a Fények végtelen tengere,
szeress hát csillagok szerelmes gyermeke!
Múlhatatlan fényű, mindörök a léted.
Érj fel szíveden át a csillagos éghez!:)

2014. március 25., kedd

Gyümölcsoltó Boldogasszony napjára!

Vajúdás…

Egy hajnalon a Nap elcsendesedik,
Körülötte fényözöntűz csillámlik,
Földanyánk fájdalmát látjuk a fényben,
Vajúdik Értünk már minden percében…

Kínjait csak mi oldhatjuk lelkünkkel,
Megtisztulva tiszta érző szívünkkel,
Legbenső igaz Égi kegyelmünkkel,
Alázatos szavakkal, tetteinkkel…

Fájdalma enyhülve új életet ád,
Létünk, s fényünk örök szabadságát,
Békét hoz földünkre, és szíveinkbe,
Tegyünk hát lépéseket, fájdalmai enyhítésére…
Hogy mosolyogva tekinthessen le, szeretett Földjére!
 

/ Valinka 2014. január 24./

2014. március 21., péntek

Én is voltam ember! Az alábbi levelet kaptam tegnap este.
Ne csak ésszel, szívvel is olvassátok!


Tudjátok úgy van ez, hogy nagyon szeretlek benneteket! A szeretet legfőbb ismérve az ADNI AKARÁS! Adni a szépet, adni a jót, adni a lélekemelőt. Időnként engem is elönt a kicsiny hitűség, az értéktelenség, a feleslegesség, a haszontalanság, a semmire sem valóság stb. érzése. Mert embernek lenni nem „veszélytelen” s nem éppen könnyű vállalkozás. A napokban, pontosabban 2014. március 15. délutánján érkezett eme kis üzenet. Mostanában sokan várnak, vártak valami „nagy eseményre” valami látványos, világrengető mit tudom én micsodára. Nálam illetve nálunk ez megtörtént. Bízom benne ti is így látjátok. Az üzenet:

ÉN IS VOLTAM EMBER!


Honnan, kitől, miért, miért most? Döntsétek el magatok. Emberként két véglet között mozgunk. A végpontok, a túlzások között bizony nehéz az „arany középutat” megtalálni. Ebben segít a böjt. Hogyan segíthetne ebben a böjt mikor a mai tudati fogalmaink szerint ez egyenlő a valamiről való teljes lemondással, vagyis az egyik véglettel - amit valljuk meg őszintén - nem nagyon kedvelünk. Helyesen értelmezzük-e a böjt fogalmát?

Ha már rászánjuk magunkat mégis mikor miről és milyen mértékben szabad és kell lemondanunk úgy, hogy nem esünk sem egyik sem másik végletbe?


Hallgassuk erről Tanítónkat:

„Nézd meg a világot: nem látod-e, hogy minden ember túlfejlesztett ösztönökkel él?  (túlfejlesztett ösztön = az embert kizárólag az alsóbbrendű ösztönei, késztetései, vágyai irányítják). Így tekintve a dolgokat, maga az élet is bűnszámba megy. Hogy ebben az életben, ezekben a túlfejlesztett ösztönökben mennyi a felfelé törekvő, szép és igaz érzés, hol kezdődik a bűn, és hol az erény, hol határolódik el a kettő egymástól, azt az ember nem tudja áttekinteni, mert annyira össze van az erény a bűnnel szövődve a földön, hogy ezt igazán csak az isteni törvény legpontosabb munkája tudja szétválasztani a minősítési törvény formájában. *

Nos tehát, amikor böjtölésről szól az Úr, az Üdvözítő, nem csupán az ételnek a megvonását, hanem az életösztönök túlfejlesztésének visszaszorítását, vagyis a lemondást ajánlja a „böjt” név alatt az embernek. Mert aki elvonja magától az ételt és italt, az nem képes elvégezni azokat a feladatokat, amelyeket reá a természetes élet ró; és ha ezeket nem tudja elvégezni, akkor lélekben is fogyatékos életet él.

Tehát szükséges az embernek a mindennapi kenyér, t. i. a rendes napi táplálék, de nem szükségesek az ínyenckedő lakomák, a fényűzés; nem szükséges az, hogy az ember az ínyének kedves dolgokat keresse; hanem keresse az egyszerűt, a táplálót, a test fenntartásához szükségeset.

Szükséges a pihenés, az álom, és azért szükséges, hogy az ember a természet viszontagságai ellen védve legyen; ezért szükségesek a hajlékok, de nem szükségesek a fényűzően berendezett paloták. Szükséges a tiszta és rendes ruházkodás, de nem szükséges a drágaságokkal való ékeskedés. Nem szükséges az, hogy egyik ember húzza az igát, a másik pedig örökösen csak a saját kedvtelésének és a szórakozásnak éljen és a testét minden fáradtságtól megkímélje.

Szükséges a fajfenntartó ösztön a családban, hogy emberek születhessenek a földre és a családi összetartozás, a szeretet növekedjék a lelkekben. De nem szükséges a paráznaság, amely csak az örömöket keresi anélkül, hogy a fény után következő árnyékra is gondolna.  
Az örömöket a terhekkel együtt kell hordozni, és a jogokat a kötelességekkel együtt gyakorolni.

Szükséges az élet az ember számára és szükséges, hogy az élet javait is megismerje, hogy azokból a szellem kiválogassa azt, ami értékes, ami boldogító, amit meg kell szereznie, és hogy azt is megismerje, amit el kell hagynia.

De nem szükséges az élet ott, ahol a természet már lassan-lassan oldozza a kötelékeket, hogy elvigye a lelket egy másik állapotba. Nem szükséges, hogy meglegyen az életösztön túlságos kifejlesztése ott, ahol az életnek a kedvező körülményeket fel kell áldoznia maradandó, nagy értékekért.

Tehát szükséges, hogy az ember féltse az életét az alacsony-rendű támadásokkal szemben, de nem szükséges, hogy féltse az életét, amikor nagy és nemes eszmékről, célokról és tettekről van szó, hogy azokat szolgálja vele, és azokért feláldozza azt. Mert az életnek a féltése itt már gyávaság. Nem szabad az élettel könnyelműen játszani és azt haszontalanságokért feláldozni, de nem szabad ott félteni, ahol isteni gondolatok, magas, nemes eszmények szolgálatáról és megvalósításáról van szó. * (Március 15-én ki más juthatna eszünkbe ez utóbbi tanítás során mint Petőfi Sándor).

Amikor az ember ezekkel tisztába jön, és a lelkében számot vett magával és azt látja, hogy tulajdonképpen helytelen irányban haladt, túlzásokban, a mulandóért való küzdésben merült ki a tevékenysége (az anyagi lét, az anyagi gyarapodás mindenek elé való helyezése). Azok felé vitte célkitűzése, és most valami szebbet, jobbat, igazabbat ismert meg értékesnek, azaz összeütközésbe került testi életének célja a lélek életének céljával: akkor állt be számára legelső sorban a böjtölésnek, vagyis a lemondásnak szükségessége maradandó céljainak elérése érdekében. Mikor valaki egy nagy, nemes, tiszta igazságot ismer meg és látja, hogy azt nem egykönnyen érheti el, mert ezer meg ezer réteg húzódik eléje, hogy magasra törő céljaiban megakadályozza (például a test akadálya, mégpedig úgy az ő maga, mint a mások testi érdekei): akkor van helye a böjtnek.

Én azt mondom az embernek: a leghathatósabb erőkifejlesztés az engedelmesség és az imádság. Minden körülmények közt igyekezni kell megtartani a lelki egyensúlyt és arra törekedni, hogy az ember a hitében meg ne fogyatkozzék, mert ha a hite erős, akkor minden lehetséges. Nincs semmi szükség a kilengésekre. Az összes ösztönöket, amelyek a földi életben a test által felébrednek, tartsa meg az ember a szükséges színvonalon, mert az Isten azt úgy adta neki, és ne essék túlzásba se az egyik, se a másik irányban. Mert ameddig fehér mágiába akarja átfejleszteni a jóra törekvéseit, nem tudja, hogy az erők keveredése folytán a fekete mágiából, vagyis az őt környező természeti erők világából is mennyit ébreszt föl, és aztán ez erők felett nem tudván uralmat venni, elveszti a fejét és a hitét, és ahhoz talál nyúlni, amitől Isten őrizzen meg minden lelket, hogy hozzányúljon.

Mert úgy van az, hogy a testi erők letompítása, meg a táplálék és a pihenés elvonása az asztrálvilágba helyezik át az ember lelkét. Itt azonban ezer meg ezer veszedelem fenyegeti az éretlen lelket, mert az asztrálvilág képe még nem a valóságos világ képe. Ezekbe az erőkbe csak hatalmas, magasan fejlett szellemek nyúlhatnak, akiknek erős hitük és Istenben hatalmas támaszuk van. Mert az asztrálvilágnak egyik része felfelé, a fehér fény felé, a másik része pedig lefelé, a sötétség felé vonzódik és a lehetőségek óriási csábító hatást gyakorolnak az ingadozó, gyenge lélekre. A lélekben levő gőg, az önzés, a szenvedélyek és indulatok tombolása olyan mérveket ölthet ebben az állapotvilágban, hogy az egyén elveszti a szellemi egyensúlyát és zuhan lefelé! Azért, ha valaki ezen az úton akarja az üdvösségét elérni, nagyon eltévedhet, s ha valami nagyot akar cselekedni, könnyen lehetséges, hogy ezzel éppen többet árt önmagának is meg a világnak is, mint ha megmarad a maga normális emberi állapotában. Hiszen normális ember-állapotban megmaradni is úgyszólván a legnehezebb dolog az ember számára, mert nagy és nehéz feladat a feltétlen mértékletességet, a feltétlen higgadtságot megtartani, a test és lélek követelésének helyes elosztását megítélni és megválasztani tudni. Maga ez a feladat máris bizonyos bölcsességet kíván meg. *Azért én azt mondom, gyermekeim, hogyha ezt a mértékletességi fokot nem tudjátok még elérni sem az önmegtagadásban, sem a tudományban: maradjatok meg azon a helyen, ahová titeket az Isten helyezett; tudjatok ott engedelmesek lenni, tudjátok ott megtalálni mindig a helyes irányt: és ez lesz a legjobb cselekedet, amit tehettek, mert akkor megtettétek azt, amit emberileg a legnehezebb megtenni. Legyetek elsősorban alázatosak; az alázatosság első foka pedig az engedelmesség Isten akaratával szemben. Azután igyekezzetek szelídségre, jóakaratra, szerénységre, türelemre, elnézésre, megelégedésre és a háládatosság érzésére. Ezek a lélek legszebb virágai. Akiben ezek az erények ki vannak fejlődve, annak nincs mit félnie semmitől, mert az alázatosság tesz képessé a szeretet helyes alkalmazására, az alázatosság teszi naggyá a hitet és bizakodóvá a reménységet. Éljetek okosan és használjátok a föld javait. Ne mondjatok le semmiről se, de maradjatok meg mértékleteseknek, maradjatok meg embereknek, akikben az Isten Lelke lakozik. És akkor nem vetitek meg a jót, nem utáljátok meg a szépet, nem kerültök ellenkezésbe a saját testetekkel, nem juttok kísértésbe sem szellemileg, sem lelkileg, sem testileg, mert nem akartok önmagatokat felülmúló tetteket véghezvinni, mert nem bizakodtok magatokban, s így nem juttok kísértésbe a saját erőitekkel.
Hanem amit szereztetek, közöljétek mindenkivel, aki körülöttetek él, hogy áldásává váljatok korotoknak, hogy mindenütt öröm és hála érzését váltsátok ki a szívekből, és akkor megtettétek a legnagyobbat, amit ember tenni képes. Majd mikor ti is nagyokká és erősekké lesztek, akkor az Úr nagyobb erők tömörítésére és nagyobb munkák elvégzésére fog kiküldeni benneteket; és ha Ő küld titeket, akkor már nem kell félnetek, mert akkor már ezekkel az erőkkel, ezzel a tudással mint benső, lelki ösztönnel születtek meg, s ez veletek érlelődik és bontakozik ki, és nem kell azt gyakorlatok és tanulás által megszereznetek.”
Eddig a Tanítónktól. Hát én közlöm, a tanítást, s még néhány saját mondatot. Bár ezzel időnként nem aratok osztatlan sikert, ez nem nagyon zavar. Ha az éhező nem fogadja el a felé nyújtott kenyeret az már az ő baja, nem a miénk. Titeket már nem féltelek. Bárha talán nem jártatok semmiféle ezoterikus, spirituális iskolába, talán nem ismeritek kellő alapossággal még az Írást sem mégis. Mégis a veletek született lelki fejlettség okán képesek vagytok az igazat a hamistól megkülönböztetni. A mértéket ismeritek így nehezen vagy egyáltalán nem lehet benneteket sem becsapni sem megtéveszteni, mert „böjtöléssel és az élet ösztöneinek más ilyen természetű megszorításával a léleklátást (clairvoyence) is ki lehet fejleszteni.” Léleklátás igen. Én szívvel való látásnak mondanám. Aki rendelkezik ezzel az előtt nincs titok. Az előtt az ember a maga valójában, „pőrén” áll. Az nem csak kívülről, de belülről a lélek oldaláról látja az embert. Az ilyen ember előtt nagyon nehéz eltitkolni bármit is, de hát titkolni valója csak annak van, aki a tilosban jár.
Az Úr kiküldött bennünket, mert bízik bennünk. Így az idők vége felé, magyarnak lenni, ráadásul az ébredők élcsapatához tartozni, a szellemi segítőinktől, testvérinktől közvetlenül tanításokat kapni,  szereket tartani, erő levonzani, hatni, példát adni, nem kis felelősség! Utunk emiatt nem könnyű, mert nem lehet az. De. Ne csüggedjünk, ne veszítsük el hitünk, reményünk mert Ő igazán tudja mindez mivel jár, mit jelent Embernek lenni, mert, miként üzeni:


ÉN IS VOLTAM EMBER!


Cseh Turul András, 2014. 03. 20.


2014. március 20., csütörtök

Szivárványszín kukorica-magvak...

Szivárványszín 
kukorica-magvakat kaptam 
Lélek-Fivéremtől,
minden szemben ott van
Lelkének egy-egy kicsiny,
mégis egész darabkája.


Nem tarthattam meg őket 
MAGamnak,
így vándorútra indultak,
mégis velem vannak,
szívemben-lelkemben.

Messzi, ősi földről származnak,
Földanya testéből,
Víz-angyal öntözte,
Szél-angyal edzette,
Nap-angyal érlelte őket,
hogy aztán a magok nagyobbik része
áldozatként megtöressék, állatnak,
s embernek kenyeréül.


De maradtak Élő Magok, hisz az
Életet tovább kell vinni!
Csak így lehet Jövőnk!

Menjetek csak, Magok!
Hulljatok tápláló talajba,
s őszre teremjetek bőségesen
újabb magvakat!

Áldás Reátok!
Kalemandra
Székesfehérvár, 2014.03.19, 11:00

2014. március 19., szerda

Állok a Holdon (tükrök és csaták)

Gyönyörű vers egy lélek-testvéremtől, Simor Istvántól!
Vesztettem… Talán túl kicsi voltam
A világ meghódítására
S, most odaadnám az életem
Hogy megint csak egy napra
Láthassam a szemedben a fényt

Állok itt a nyílt síkságon
És éjszaka van, oly ragyogó
S hidegen fúj az északi szél
Itt vagyok, és várok
Egyedül vagyok és fegyvertelen

Te álmodsz, s kint fúj a szél…
Kinézel az ablakon
És látod, itt állok a Holdon
Ma este már, onnan nézlek én
S ha vesztettem, nem a semmiért

Zuhanok, mint egy angyal
Lehet, hogy én vagyok az, aki meghalt
De ha zuhanok, akkor is
Velem Krisztus és az Ördög
S holnap legyőzöm az eget érted

Szövetséget kötöttem Istennel,
De talán a gravitáció lesz erősebb
Igen, istenek az én szövetségeseim
Még az ördög is igaz, hogy sikerüljön
Holnap legyőzni az eget érted

Most úgy hívnak, a király
Úgy hívnak, hogy haza
Hívnak egy hősnek
Hívnak istenkáromlónak
Hívnak egy álmodozónak

Hívnak egy varázslónak
Látnak zuhanó angyalnak
S te az ágyadon összekulcsolt kézzel
S én, tárt karokkal zuhanok
Úgy hívnak, hogy SZERELEM

Fekszem tehetetlenül a karjaidban
Úgy hívnak, hogy szabadság
Úgy hívnak, hogy szenvedély
Úgy hívják, hogy védtelen
Te vagy nekem

Csak a fény a szemedben
Ha felnézel a holdra
És nem múlik el nap
Hogy behunyt szemmel
Ne zuhannál, utánam a semmibe

2010. Május 15.

2014. március 18., kedd

Igazságban meg kell állnunk! (Saját dalom Agabe versére)Száz életem, száz halálom,
Jó Istenem Néked adom.
Légy Irgalmas Jó Istenem,
Szívem fűtse hű szerelem.

Hősi múltam érted adtam,
Bűnbe így is hányszor haltam.
S mikor bűntől tisztán éltem,
Ellenségem vette vérem.

Sötétségtől, ím megváltam,
Megtisztulva múltam hagytam.
Többet lásd, nem hibázhatunk.
Igazságban meg kell állnunk.

Boldogasszony Drága Anyánk!
Fentről most is vigyázz reánk.
Szerelmünknek hű Asszonya,
Világszülő szép temploma.

Világszülő szép szerelem,
Mindahányan jertek vélem.
Szerelmünknek jövőt adva,
Holtodiglan megfogadva.

Nem kell már, hogy tovább féljed.
Jövőd kulcsa örök élted.
Kapum nyitom, szívem tárom,
S eget látom szép orcádon.

Többet lásd, nem hibázhatunk.
Igazságban meg kell állnunk.
Szeplőtelen fényben járom,
Fényhaza az én országom.

Agabe


A mennyország igazságai - dokumentumfilm

Most nem kommentálom, nézzétek meg az alábbi filmet.
Hozzá tartozó gondolatok az alábbi két weboldalon:
http://szabadgondolat.wordpress.com/2014/03/12/a-mennyorszag-igazsagai/
http://lelekcafe.hu/tulvilagi_utazas

2014. március 17., hétfő

A Vitnyédi "ördöngös javas" tanai

"Pogány" (lat. paganus, vagyis "vidéki", "falusi", "népi", és ide tartozik jézusi őskeresztény hitünk is) ősvallásunkból fennmaradt intelmek és szokások, melyeket ha a mai ember betartana, sokkal élhetőbb lenne a társadalom. A címben szereplő "ördöngös" szavunk nem azt jelenti, hogy az illető javasember az ördöggel-sátánnal cimborált, de a katolikus egyház rányomta bélyegét, és üldözte őket, ahol csak lehetett. Kicsi, eldugott falvakban azonban a közelmúltig túlélték ezek az emberek. Az utolsó csapást az anyagelvű civilizáció rótta rájuk. Hogy át tudták-e adni tudásukat unokáiknak? Csak remélhetjük, hogy néhány esetben igen.

A kép illusztráció, nem a szóban forgó javasembert ábrázolja!
***  
Nem tudjuk kiről van szó. A Timaffy (Rábaköz és Hanság. Győr. 1991.) által említett Tana Jánosról talán?

I. A jövevényekről

Adj szállást a hajléktalannak, oltalmazd az oltalmad alá futót, fogadd be s tágíts helyet a jöttnek! Hagyd élni melletted szokása szerint, míg nem vét a JÓ SZOMSZÉDSÁG TÖRVÉNYE ellen.
-Mikor vét?-kérdezed.
Ha meglop, becsap,

ha lompos és portája férgek tanyájává válik,
ha lármás,
ha szóvá teszi a te szokásaidat, hitedet,nyelvedet,
ha azt várja el, te tanuld meg az ő nyelvét,
ha neved ád saját szája íze szerint a helynek,
ahová befogadtatott.

Ha ugarra telepítetted és ott falut alapít, azt nevezheti tetszése szerint, de ha a te faludat kerszteli át,vesd ki ebrúdon! mert így nem befogadott, hanem károdra honfoglaló.

II. Női- férfi viszonyról

Nincs rosszabb a szenteskedő feleségnél. Romlásba viszi férjét, mert az kurvához sóvárog mellőle.
Nincs rosszabb az iszákos férfinál. Nem csak vagyonát issza el, de erejét, meg böcsületét is. az okot meg mindig magán kívül keresi.
A züllés oka mindig belülről jön. Kívülről mindig a lehetőség adódik hozzá. Leginkább az az ember züllik el, aki tohonyaságból kevesebbre vitte, mint vihette volna szorgalommal. Az ilyen férfi többnyire a feleségét okolja, mert szívesen gyűlöli azt, akit elhanyagolt, megkárosított.
Óvakodj a kiskorú szajhától, mert kétszer is megmelleszt! Először amikor ajándékodért fekszik, másodszor amikor bepöröl liliomtiprásért.
Ne bántsd a megesett leányt. Ölég baj neki, hogy cserbenhagyta a férfi! Ahol összetart az asszonynép, az ilyen férfit kivetik.

A kivetés
A "kivetés szertartásos kitaszítás a közösségből- például egy falu közösségéből, vagy kitaszítás, megvetés a nőtársadalmának részéről. A kivetésre ok, ha a férfi
-gyereklányt bolondított el;
-házasággal hitegetett leányt és teherbe ejtette, de faképnél hagyta;
-párhuzamosan több nőt is szerelemmel bolondított;
-barommal közösült- s ez kitudódott;
-szeretkezés közben "máshová" nyomta be;
-"tétovázó" szerelmeskedés közben ujját nyomta a nőbe;
-nőt lecsípett -(megerőszakolt)

A nők az ilyen férfit lekapják a lábáról, lehúzzák a gatyáját és leköpdösik vétkes testi szerszámát. Az ilyen férfi régen nem kapott - sem a falujában, sem ott, ahol ennek híre utána ment- feleséget.
A "tétovázó" szerelmeskedés az, amikor a a leány elvileg nem mond nemet, megengedi, hogy a férfi hozzá nyúljon, de mindenre még nem szánta rá magát. Mindegy mi okból,többnyire azért, mert még szűz. A felelőtlen, önző férfi gyűlöli ezt a helyzetet, és könnyen odáig vetemedhet, hogy okot adjon a kivetésre.
A kivetés látványos, szitkokkal, átkokkal fűszerezett kitaszító szertartás. A csöndes kirekesztésre is sokféle ok adódhatott. Például ha valaki verte barmait, rosszul bánt gyerekkel, cseléddel, sanyargatta a tőle függésbe került felebarátját.
 A BÜÜN vallás  erkölcsrendjében ezek súlyos vétkek. E vallás ugyan csak zárt kultúrában maradt meg viszonylagos épségben és hatott, de a "beavatottak" a tágabb társadalomnak is tagjai voltak, többnyire "nyomós" emberek. "Pogány" világnézetük így suba alatt átsugárzott az egész közösségre. Ezért élt a "kivetés" szokása a keresztény társadalomban is. Ilyen megesett a Rábaközben az 1940-es években is.

Részlet Máté Imre Yotengrit könyvéből (159.o.)

2014. március 16., vasárnap

Ültetsz, vagy építesz...?


A lélek a Földi világban csak, a számára elérhető valóság ismeretének birtokában tudja tanulási feladatait végrehajtani. A valóságot pedig csak szívével tudja felismerni az ember!

Ültetsz, vagy építesz...?
Ha ültetsz, akkor kertész vagy, aki a magok elültetése és a talaj megfelelő táplálása után egy életen át szüretelheti az egyre nagyobb kertjének gyümölcseit.

Ha építesz, akkor falakat húzol. Falakat az emberek köré. Korlátokat, amelyekből az ember nem tud menekülni.
Az ember függő lény. És nem csak a cigaretta, az alkohol, vagy a csokoládé tud függőséget kiváltani. Függsz a főnöködtől és függsz a hiteled havi törlesztő részletétől.
Legjobban a környezetünk programozó hatásától, a gondolatainktól és hiedelmeinktől függünk. Minden függőség bilincsbe ver és korlátoz. Korlátoz abban, hogy igazi önmagad legyél.
Függőség azt jelenti, nem tudsz szabadulni valami olyasmitől, amire nincs szükséged. Nem tudsz változtatni olyasmin, amin a legszívesebben változtatnál.

Ha őszintén megvizsgálod Magad, és rájössz, hogy Te is függő lettél, csak ez a felismerés indíthat el azon az úton, hogy elkezd keresni a megoldást.
Azt a megoldást, amit meg is tudsz valósítani. Ugyanis az ember legemberibb tulajdonsága, hogy szinte mindenre tudja a helyes választ, de nem képes megtenni.

Nehogy azt hidd, hogy az akaraterő hiánya az, amiért nem tudsz változtatni. Az akaraterő önmagában nem létezik. Csak a Bennünk gyökeret vert gondolatok építő és ültető hatása létezik.
A körénk épült falakat egyetlen módon lehet lebontani. Ha elkezdünk ÜLTETNI.

Ha szeretet van benned minden és mindenki iránt, akkor ültetsz. A szeretet magvait ülteted el másokban is.

Emlékezés egy fiatalemberre, akit 30 éve öngyilkosságba hajszolt a Kádár-rendszer

Tegnap, a FaceBookot böngészve lettem figyelmes egyik kedves ismerősöm beírására. Segítséget kért emberek felkutatásához. Elolvastam a bejegyzést, és mélyen megrendített a történet. Elhatároztam, hogy segítek neki, legalább azzal, hogy terjesztem a hírt. Amúgy meg arra születtem, hogy embereket hozzak össze, építsem a szeretet-hálót. Hatalmas felelősség, de gyönyörű feladat, amit a Jó Istentől kaptam!
Manapság is előfordulhat ilyen, vagy hasonló eset, csak a módszerek azóta sokkal kifinomultabbak lettek! Emberek életét tehetik tönkre, akár egy mozdulat, gesztus vagy félmondat miatt is, amit kimondott, vagy leírt!

 Íme, a 30 éves történet:

"Kormos Lajosra emlékezem ma, aki Mátraverebélyben élt, s 1984.novemberében lett öngyilkos, lett ezzel sokadik áldozata a magyarországi kommunizmusnak!

1983.március 15-én egy "baráti" csoporthoz (kb. 10-15) fő érkeztünk Budapestre, ahol várt a vőlegényem, Lajos. Ő egyetemista volt, kiváló tanuló, kiváló elme! Vártak ránk (Barátnőmmel utaztunk föl Pásztóról) a Keletiben, s elmentünk először kicsit beszélgetni, bemutatott bennünket barátainak Lajos. Aztán elindultunk a Kossuth-szoborhoz, de útközben a csoportunk tagjai közül valaki levett egy nemzeti színű zászlót, meglengette, "Hajrá Magyarország" kiáltással visszatette a helyére, s mentünk tovább. 

A ház sarkánál már letartóztattak mindnyájunkat. Nem tudtuk, miért is történt mindez, hiszen a zászló visszakerült sértetlenül a helyére, rendesen viselkedtünk, szépen vonultunk -igaz, ami igaz, csoportosan, ami annak idején nem volt tetszésére a hatalomnak. A rendőrségen a fiúkat elvitték máshová, belőlünk szerettek volna vallomást kicsikarni, csak mi nem tudtuk, hogy mit is kellene mondanunk. 

A nap végén bennünket, lányokat elengedtek, persze némi fenyegető mondattal. Mivel érettségi előtt álltunk 2-3 hónappal, így azt mondták, lehet, hogy a bűncselekmény miatt még leérettségizni sem tudunk. Én 8 nap múlva töltöttem be a 18.életévemet, engem úgy akartak vallomásra bírni, hogy azt mondták, 8 napot akármilyen ürüggyel is benntarthatnak, és már 18 évesen elítélhetnek. Persze nekem sem, a barátnőmnek sem volt halvány gondolatunk sem arról, hogy mit és hogyan követtünk el...
 
Lajost és barátait őrizetbe vették, csak jó pár hét múlva engedték ki őket. Az egyetemről eltanácsolták, a többiekről nem tudok. Lajos utolsó tárgyalása 1984. novemberében lett volna, de Ő addigra összeroppant. Felakasztotta magát. Az Ő emlékére gyújtok ma gyertyát, és remélem, hogy az égi országban békére, igazságra lelt! Békés és kegyeletteljes ünnepet kívánok minden MAGyarnak!

Reménykedem benne, hogy megtalálom Őket! Nem tudom, miért fontos most a lelkemnek, de úgy érzem, ezt a méltatlanul elfelejtett Fiatalembert az Őt illető helyre kell emelnünk emlékezetünkben! Nem akartam nagy szavakat, csak ha névtelen marad, akkor hiába halt meg!!!!!

Kérem, osszátok meg ezt az írást, hátha megtalálom Lajos csoporttársait, akiket velünk együtt letartóztattak akkor! Ha megtalálnám Őket, invitálnám, jöjjenek el, menjünk el egyszer a sírjához közösen, rójuk le kegyeletünket előtte!  Köszönöm!   
Berze Marianna"

További fejlemény: az interneten keresgélve rövidesen ráakadtam egy könyvrészletre, melyben az író, Kárpáti Zoltán (valószínűleg Lajos csoporttársa volt a KözGázon) több helyen is megemlíti Lajost, és halálának körülményeit.
Az írói szabadságnak köszönhetően ugyan nem pontos a leírás, de a lényeg benne van.

2014. március 15., szombat

A nem akart gyermek

Ezt a gyönyörű történetet ma találtam a szellemtanos leveleim között.
Igazi, tanulságos szeretet-történet! Szerzője ismeretlen.


"Az unokatestvéremnek lánya született, -mesélte K.V. főorvos-, amikor megszületett a lány, azon gondolkodott, hogy egyáltalán gyermek-e. Egyszerűen torzszülött volt. Az unokatestvérem és a felesége szép termetű emberek, megdöbbentek a jövevény láttán. 21 éves volt az unokatestvérem, felesége 19, amikor a gyermekük megszületett.Az unokatestvérem minden áron intézetbe akarta adni, mondván, hogy előttük az élet, nem tehetik tönkre azzal, hogy egész életükben ilyen teremtményre nézzenek.

Ráadásul az orvosok alátámasztották, hogy mindketten egészségesek, csak rajtuk múlik. Ha gyermeket akarnak, minden valószínűséggel egészséges lesz. Miért komplikálnák az életüket ilyen fiatalon. A nagyszülők is egyetértettek, hogy az unoka - az első unoka - nem olyan, mint amilyenről álmodoztak.

Úgy nézett ki, hogy a gyermek olyan házba kerül, ahol szerzetesnővérek gondoskodnak a hasonló sorsú gyermekekről. Szeretik őket, gondoskodnak róluk, a saját szüleik sem szerethetik jobban. Az unokatestvérem felesége azonban megmakacsolta magát. Nem. Nem. A gyermek az övék, és velük marad. Az unokatestvérem szerette a feleségét, és mivel a felesége választás elé állította: vagy gyerek, vagy válás, nem sokat gondolkodott. így a gyermeket pólyában hazavitték.

Megszokták. Aki először látta a gyermeket, nem értette, hogyan lehet ilyen teremtményt megszokni. A lány növekedett, nagyon kedves, angyali gyermek volt, nem angyali testben. Gyors volt és szellemes. A szülőknek még két gyermekük született, szépek, egészségesek, akik nagyon szerették a nyomorék testvérüket, kocsiban sétáltatták az utcán, és nem törődtek azzal, hogy a többiek kinevették. A templomban saját különleges széke volt a hibás lánynak, hogy tudjon ülni és énekelni a többiekkel.

Az unokatestvér és felesége megöregedtek, gyermekeik szintén, az egészségesek kirepültek a családi fészekből, a nyomorék lány otthon maradt, nem halt meg, ahogy az orvosok megjövendölték. A család azok közül való volt, akiknek nem szabad a szerencséjét elkiabálni, mert szerették egymást, boldogok voltak, nevetés volt a házban reggeltől estig. A házaspár már nem tudta elképzelni sem, hogy valamikor azon gondolkodtak, hogy a lányuk valamilyen intézetben növekedjen.

Végül is: a test boríték, a lélek a levél. Hiába nézed a borítékot, a levél a fontos.
Az unokatestvérnek 45 éves korában leukémiát állapítottak meg. Összetört. Egy munka közepén volt, amit be akart fejezni, hiába látta a munka végét, mindennek vége. Teljes vég. Amikor az optimista tör össze, az nagyon szomorú. A feleség próbálta vigasztalni, de mindhiába, ha ő is egész nap sírt.

Megfelelő donort kerestek, aki csontvelőt adhatott neki. A feleség felajánlotta, de felvilágosították, hogy ő nem megfelelő, nagyon nehéz megfelelőt találni. A nemzetközi adatbankban kell keresni, hogy a feltételek adottak legyenek. Sikeres lehet a keresés, de gyakran sokat kell várni.

Igen, talán sejtitek, hogy ki volt a donor. A lányuk. Az a teremtmény, aki levél volt, a Teremtő által küldött levél. Rögtön felajánlotta a segítségét. Testvérei nem feleltek meg a feltételeknek, ő volt az egyetlen, aki számításba jöhetett. Az, hogy miért mondtam el az esetet, a küldetéssel függ össze. Nem fogok a nehéz operációról, az imákról, a család megpróbáltatásairól beszélni... Mindenki, aki volt hasonló helyzetben, el tudja képzelni.
Valami másról akarok beszélni, a szimbólumról. Értitek?

Tegnap látogatóban voltam az unokatestvéremnél, minden istentiszteleten a családjával együtt vesz részt. Ültünk az asztalnál, beszélgettünk, az unokatestvérem egészséges. Boldog. Nevettünk abban a burokban, ami azokat az embereket veszi körül, akik szeretik egymást, a bizalom, szeretet, boldogság felhőjében. A lányra néztem. Arra a legidősebbre. Könnyes volt a szemem a meghatottságtól, attól a szeretettől, ami igazgatja a sorsunkat, és nem szűnik meg bennünket szeretni.

Mindegyikünk egy levél. Egy levél, amely a születésünkkor van elküldve erre a világra, levél, amely szeretetből, szeretettel van elküldve. Elutasítjuk a leveleket. Elküldjük a sötétbe, felbontatlanul... Visszaküldjük, mintha a címzett ismeretlen lenne, mintha nem is tudnánk, hogy az édenből jött levélnek mi vagyunk a címzettjei.

De ONNAN nem jönnek fölösleges levelek. Minden levélnek megvan a pontos értelme.
A lánynak, aki velünk ült az asztalnál, mély szemei voltak. Az egyetlen, ami szép az emberen, az láthatatlan... Szeretjük a láthatót, és azt nevezzük szépnek. Szeretjük a borítékokat. És nem fogadjuk el a nekünk címzett leveleket. Leveleket ONNAN. És mérgelődünk, mint mindenki, aki a boríték szerint választott, és nem a levél szerint.

Uram, imádkoztam, amikor az unokatestvéremtől eljöttem karácsonykor.
URAM, adj erőt, hogy ne csapjon be a boríték, hogy elfogadjam a levelet. A Te leveledet. Mert mindegyik leveled a mi megmentésünkre íródott.

PS.
Ez az én problémám is. Gyakran a borítékot nézem. Pedig fel kell bontani, hogy tudjuk, mi van benne. A boríték lehet kívülről arany, de a tartalma lehet szenny. Lehet a boríték gyűrött, de tiszta szív illatát tartalmazhatja. Valaki, aki nem tetszik nekünk, mert más, vagy aki másként néz a világra, lehet, hogy helytelenül viselkedik, akire fentről nézünk lefelé – mindegyik egy boríték, amit nem nyitottunk ki... És a levelet, talán egész életünkben olvashatjuk... "

2014. március 14., péntek

A SZERetet ott indul, ahol a FÉL-elem megszűnik!

A keresztény hagyomány hordozza a krisztusi értékrendet, a keresztény vallásnak ezt kellett volna tudatosítani az elmúlt kétezer évben, de Isten tudja miért, ez kimaradt a prédikációkból és a cselekedetekből. Dr. Szász Ilma a leghitelesebb forrásokon keresztül mutatja be a számára hiteles szeretet fogalmát.

2014. március 11., kedd

Loptam Neked egy pillanatot...
 Loptam Neked egy pillanatot,
Napból egy szikrát, mely a sötétben felragyogott,

Loptam Neked egy pillanatot,
a végtelent, mikor ölelő karod elfogadott,

Loptam Neked egy pillanatot,
drágát, melynek nem kell megfizesd az árát!

Loptam Neked egy pillanatot,
loptam ugyan, de tolvaj mégsem vagyok,
mert akitől loptam, Ő mindent ingyen adott!

Cseh Turul András 2014.01.07.

2014. március 8., szombat

"...és sosem jártam iskolába." - André Stern interjú

Beszélgetés André Sternnel. Az 1971-ben született zenész, zeneszerző, gitárépítő, újságíró és író soha nem járt iskolába. Nem részesült otthoni taníttatásban sem, hanem szülei lehetővé tették, hogy képességei szabadon, a saját ritmusában bontakozzanak ki. Élményeit két könyvben örökítette meg, illetve gyakran hívják előadásokat tartani a témájában. 


Adj boldogságot, és megtalálod a sajátodat is!Egyszer egy 50 fős csoport vett részt egy előadáson. Az előadó egyszer csak megállt a beszédével, és úgy döntött, inkább egy gyakorlattal szemlélteti a mondanivalóját. Adott minden résztvevőnek egy-egy lufit, és arra kérte őket, írják rá a nevüket. Majd összegyűjtötték a lufikat, egy másik szobában.

Ezután arra kérték a résztvevőket, hogy mind menjenek be egyszerre a szobába és 5 percen belül keressék meg a saját nevükkel a lufijukat. Mindenki kétségbeesetten kereste hát a saját lufiját, lökdösődtek, totális káoszba fúlt az egész.
Így végül senki nem találta meg a saját lufiját.

Most arra kérték őket, hogy szabadon válasszanak egy-egy lufit, és adják oda annak a személynek, akinek a neve rá van írva. Néhány percen belül mindenkinek meglett a lufija.

Ekkor az előadó így szólt: "Pontosan ez történik velünk az életünkben is. Mindenki kétségbeesetten keresi a saját boldogságát, nem tudván, vajon hol lehet.
A saját boldogságunk viszont mások boldogságában rejlik. Adj másoknak boldogságot, és megtalálod a sajátod. Ez az emberi élet értelme..."

Forrás: FaceBook

2014. március 4., kedd

Éhes voltam, és ennem adtál

A kisvárosban megnyitandó panoptikum ellen minden egyház, gyülekezet és közösség- legyen az keresztény, buddhista vagy Krisna-tudatú- egyöntetűen tiltakozott. A fő kifogásuk az volt, hogy - az ő szavaikkal élve - „megszentségtelenítő módon jelenítené meg az általuk tisztelt isteneket”. Az egy pillanatra sem jutott eszükbe, hogy Jézust számtalan vallásos tárgyú festmény, szobor, feszület ábrázolja, Buddha szobra a keleti világ rengeteg pontján mosolyog titokzatosan, s Krisnát is többféle módon megörökítették. A panoptikum viaszszobrai csupán ezekhez hasonló szerény próbálkozások lettek volna a szellemtörténet eme óriásainak megjelenítésére. A megnyitás ellen hadakozóknak egyszerűen már jó előre szúrta a szemét ez az egész, maguk sem tudták volna értelmesen megindokolni, miért.

Foggal-körömmel kapálóztak, mire a vállalkozó és művészcsapata még nagyobb szenvedéllyel dolgozott az ügyön. A panoptikum megálmodója, egy megrögzött agglegény és életművész, egy amolyan mindenütt jelenlévő „arc”, ahogy szokás az ilyet nevezni, elszántan ragaszkodott elképzeléséhez, s pár hét leforgása alatt helyet kerített, nem törődve a horribilis bérleti díjjal, s fittyet hányva az őt pocskondiázó hangoskodóknak. Szerzett pár lelkes, félig amatőr, ám tehetséges, kreatív és merész művészt, akik hajlandóak voltak véghezvinni az elgondolását, sőt, kifejezetten örömmel támogatták. 

A kiállítás tervezett címe „Szellemi időutazás” lett volna, mivel a kultúrtörténet és szellemi fejlődés olyan meghatározó alakjait kívánták felsorakoztatni, akik karizmatikus személyiségükkel, munkásságukkal, forradalmi gondolkodásukkal befolyásolták, felkavarták, előrevitték az emberiség sorsát. Többek közt vallási, spirituális vezetők, misztikusok, híres filozófusok, gondolkodók, művészóriások, nagy hatású tudóselmék szerepeltek a palettán. Mindenesetre tényleg merész elképzelésnek tűnt, hogy például Michelangelo és Krisna, Arisztotelész és Jézus, Galilei és Buddha egy térben fognak mutatkozni. Természetesen a tervezett rendező elv egy időbeli sorrend lett volna. A vezérfonal az idő aspektusa mellett egyfajta asszociációs lánc volt, az egymás mellett sorakozó alakok valamiféle logikai kapcsolatban is álltak egymással. A kiállítás hangulatát zenei-és hangeffektusokkal is színesíteni akarták. Nos, a viasz kétségtelenül kevésbé nemes anyag, mint a márvány, de a cél, hogy a szellemóriások pár hétre együtt jelenjenek meg a nagyérdemű előtt, feledtette mindezt. 

Az alkotókra teljesen átragadt a kiállítás megálmodójának lelkesedése, a szobrok viszonylag gyorsan elkészültek. A kiállítást az előzetes mozgolódás ellenére aránylag botránymentesen meg lehetett nyitni, csupán pár békés Krisna-hívő ülősztrájkolt s énekelgetett az épület előtt. Mellettük egy szakadt külsejű férfi ült törökülésben a fűben, és hangosan olvasott az Újszövetségből: „Éhes voltam, és adtatok ennem. Szomjas voltam, és adtatok innom. Idegen voltam és befogadtatok. Nem volt ruhám és felruháztatok.”Nem sokan hederítettek rá, néhányan pár forintot dobtak a sapkájába. A megnyitó idején a Dómban rendhagyó időben tartottak nagymisét. Mindez azonban nemhogy elriasztotta volna, de inkább még jobban vonzotta a kultúrára és szenzációra szomjas nézősereget. 

Rengeteg látogató volt kíváncsi a panoptikumra, s csak úgy özönlött a nép. A belépőjegyeknek baráti ára volt, ez még több embert csalogatott a kiállításra. A pompás szobrok és a pazar zenei aláfestés megtették a hatásukat, a kiállítás összességében sikeresnek volt mondható. A filozófusok és művészek közt szerényen meghúzódó Jézus-szobor egyik szembeötlő, és némelyeket megdöbbentő, sajátságos vonása volt, hogy a nyakában egy napmedál volt látható. 

Legelőször Buddha tűnt el, teljesen nyoma veszett, és sohasem került elő. Innen fogva éjjel-nappal biztonsági őrt alkalmaztak. Egy hét múlva az élénk színekkel ábrázolt Krisna szobra vált köddé, ez azonban előkerült pár hónap múlva, meglehetősen megviselt állapotban, színei megkoptak, a Vidámparkban bukkantak rá. 

A látogatók közt volt egy asszony, akinek szeme zöld volt, sárga pettyekkel. Időtlenül szép volt, mindig nevetett, de a szeme szomorú volt, ettől különös kifejezés ült az arcán. Nemrég még folyton a szomszédos presszóban üldögélt szerelmével, a bukott íróval, akinek tündöklő tehetségét nem ismerték el, s a mellőzöttség és az ital hamarosan végeztek is vele. Az asszony majdnem eszét vesztette a fájdalomtól, hetekig nem mozdult ki az utcára, míg egy napon erőt vett magán, átment a Bujkáló szeretők presszójába, megivott egy sherryt, s elhatározta, hogy nem hagyja el magát. Első útja a panoptikumba vezetett. 

Pár nap múlva a ligeten át haladt, ahol a vaskos platánok százezer titkot őriztek. Szerelmére gondolt, a szíve sajgott, a haját szétkócolta a májusi szellő. Hirtelen nyöszörgő hangra lett figyelmes. Látta, hogy egy öltönyös férfi egy előtte a földön fekvő, védtelen embert rugdos. Az asszony odafutott, de mire odaért, csak a durván lihegő öltönyös hüledezett egymaga, szemét forgatta, s kereste áldozatát. Az asszony furcsállotta a dolgot, s megkérdezte, hogy miért bántotta a másikat. Hiába mondtam neki, hogy nincs pénzem, csak erősködött a nyomorultja, hogy éhen veszik, hát úgy felidegesített, hogy felhúztam magam. De hogy hova tűnt ez a kurafi, hát nem értem, az előbb még itt volt, a saját szememmel láttam. De jobb is, hogy eltűnt, mert istenemre, hát meg is öltem volna. 

Az asszony zaklatottan ment tovább. Eszébe jutott a panoptikum előtt ülő férfi, aki az Újszövetségből olvasott. Lassan sötétedett, lilásfekete árnyak borultak a platánokra, s a lemenő nap utolsó lobbanása izzó narancsszínbe vonta a fák tetejét. Hirtelen újra hallotta a nyöszörgő hangot. Erős szúrást érzett a szívében. Egy szakállas, vállig érő hajú, lepelszerűségbe tekert férfi lépett elé, s halk, de határozott hangon így szólt: Emberemlékezet óta nem ettem, kérlek, adj ennem. A lábán bőrsaru volt, a fehér lepel, amibe burkolózott, piszkos volt és rongyos. A homloka vérzett, s kissé görnyedten járt. Az asszony arra gondolt, ez az a férfi, akit az előbb megvertek. 

Az idegen olyan rimánkodóan, szelíden és áthatóan nézett az asszonyra, hogy annak beleremegett mindene. Nincs nálam pénz, de ha eljön hozzám, megfürödhet és készítek harapnivalót. A férfi bólintott. Az asszony még sosem tett ilyet, de ebben az emberben –maga sem értette, miért- feltétel nélkül megbízott. Amúgy sem volt veszítenivalója. Amikor a lakásba értek, megengedte a fürdővizet, és nekilátott a vacsorának. Addig is adott neki valami hideget, hogy ne vesszen éhen. Menjen, tisztálkodjon nyugodtan, mondta, s a kezébe nyomott egy fehér törölközőt s egy tiszta inget és nadrágot, s a fürdő felé biccentett. A férfi hálásan nézett és elindult. A tekintetében volt valami, ami nagyon ismerős volt az asszonynak, de nem tudta volna megmondani, honnan. Az a „mindig is ismertem” érzés, az a döbbent ráismerés. 

Villámgyorsan készített egy rántottát, a nagymamájától tanulta, szalonna, hagyma, paprika, paradicsom volt benne, a tetején sajt. 

A férfi résnyire nyitva felejtette a fürdőajtót, s az asszony nem tudta megállni, hogy be ne nézzen. A férfi csukott szemmel állt a zuhany alatt. A teste szép volt, a hátán vörös csíkok, s a kezén, mindkét kézfején hatalmas seb. 

Az asszonynak összeszorította valami a torkát, a szíve élesen sajgott, s zokogni kezdett, lábujjhegyen visszaosont a konyhába. 

A férfi szótlanul evett, tekintetét néha ráemelte az asszonyra, a szemében tűz volt, mindennél különösebb, izzóbb tűz. Hamarosan megágyazott neki, a férfi kimerülten zuhant az ágyba, az asszonynak az volt az érzése, talán soha nem is aludt rendes ágyban. Percekig nézte az alvót, mintha egy gyermeket figyelne. Apám, gyermekem, barátom, mindenem, suttogta, és lábujjhegyen kiment a szobából.

Az asszony tudta, hogy a férfi egyszer el fog menni, és előre félt, mert máris elképzelhetetlennek érezte az életét a jelenléte nélkül.

Egy reggel tényleg nem volt ott. Az asztalon feküdt a napmedál, mellette egy írás: mindig veled leszek. 

A panoptikum aznap zárt, összesen két szobor hiányzott.Bombicz Mónika