2016. október 14., péntek

Csillagok

Csillagok, látás, születési energiaképlet……..ahogyan a Mester tanította annak idején a 12-nek, és miként tanítja közülük egy a mai kor emberét………..


Ismét útra keltünk tehát, s mentünk a nap hátralévő részén, épp csak annyi időre állva meg, hogy ama települések lakóinak is Tanítást, s persze gyógyulást adhasson a Mester. S ez így zajlott estélig, de még akkor is mentünk, mikor fölöttünk már a csillagok ragyogtak. A Mester elgondolkodó arccal nézte azok szikrázó ragyogását, aztán megkérdezte:

 ~~ Mit gondoltok ti a csillagok felől? Mik azok valójában? Holt, üres és kihalt égitestek-e, avagy élet van azokban is, amint a ti Földetekben?

   Ismét csak nem tudtunk felelni, bár magunk is nemegyszer tűnődtünk ezen esős éjszakákon, amikor a házakból is alig lehetett kimenni. Akkor körbe ültük az asztalt, s beszélgettünk mindenről: erről is. Hogy hát hová lesznek, mivé lesznek ama csillagok, amelyek a nyári éjszakákon oly tündökletesen ragyognak? S mi adja, hogy azoknak oly erős a fényük, hogy az Ég magasából is látni őket? Ám hogy azok miként, s hogyan lettek, miből alkotta azokat a Teremtő Isten, azt épp úgy nem tudtuk, mint azt: van-e, lehet-e élet ama csillagokban, vagy a csillagokon. A Mester erre is megfelelt, bár előbb megvárta: hadd mondja el mindenki a maga véleményét. Ezek a vélemények persze megoszlottak, mert volt aki úgy vélte: azok a ragyogó csillagok mind-mind az Atyának szemei, amikkel a Föld minden népeit figyeli, s volt, aki azt mondta: a csillagok testei egy-egy tűzgolyó, amelyen nem lehet semminő élet.
            A Mester mosolyogva hallgatta szavunkat, majd hogy már kifogytunk a szóból, Ő adott magyarázatot a kérdésre:
            ~~ Bizony: akként gondolkodtok ti azokról, hogy azok élettelen ékességei csak a Mennyboltozatnak, amelyek nem melegítenek, mint a Nap, s nem világítanak éj órán, miképpen a Hold, hát nem is lehet egyéb szerepük, mint ékítni az Eget, s megjövendölni az emberek sorsát, amiként a csillagjósok ama csillagok szavát megfejtik néktek. S ez így is van: de csak részben. Valóban ékei ők a Mennyboltozatnak, s a csillagokban valóban meg lehet találni kinek - kinek az útját, mit e Föld színén végig kell járjon, s még azt is: milyen tulajdonságokkal fog bírhatni egyik vagy másik ember. A csillagok azonban nem okozzák: csak jelzik, ki milyenné fog válni adott hajlandóságait követve, mire felnövekedik, hogy már jóelőre figyelmeztethessen benneteket: mely rossz tulajdonságot kell elvetnetek magatoktól, s mely jót kell még inkább erősítenetek, hogy Utatok igazán az előrébb, és feljebblépést szolgálhassa, amint az az Utak szerepe is a Szellem életében. A gondolástok első felében azonban, miszerint a csillagok szép, ám élettelen égi tünemények, már nincs igazatok! 

     Minden egyes Csillag, és minden egyes Bolygó, de még a közeli, s a számotokra láthatatlan, távoli Napok is bírnak élettel, de azon élőlények egy olyan szellemi tartományban vannak, amelyet ti akkor sem láthatnátok, s nem fürkészhetnétek ki, ha a Csillagok, Bolygók avagy Napok testén taposnátok. Nem, mert ti is, mint minden szint lakója: csak a magatok szintjén megnyilvánuló Életet lehettek képesek érzékelni: a fölöttetek álló szinteken megfogalmazódott Életet még nem, az alattatok megfogalmazódottat pedig már nem láthatjátok. S akkor még csak az égitestek felszínén, vagy épp azok felszíne alatt kialakult Életről szóltam. Ám nem csak az égitesteken: az égitestekben is Élet van, mert hisz minden mi van e Teremtett Világon: Atyám műve, Aki Önmagából, önnön erejéből alkotott meg mindeneket, mert azon elemek, amelyekből a mélybe hulló Szellemlények merítettek, hogy gondolataiknak formát adjanak: csak Atyám legfelsőbb szintű Szellemi ereje lehetett, lévén hogy más Erő nincs, nem volt, s nem is lesz soha. 

         A Csillagok, a Bolygók s egyéb égi tünemények tehát élnek, mert minden kis parányuk csak az Élő Erőből vétethetett: ezt az Erőt formálták át azon Szellem-lények, akik a mást-akarás és a mást-gondolás hatalmas kelepcéjébe esve ezen Erő-elemeket is másként állították egységbe, megtörve ezáltal azon ősi Teremtő elemek anyagtalan voltát, s belekényszerítve azokat az általuk megfogalmazott anyagi világ-képbe. Egy távoli percen azonban e rabságra vetett Teremtő Erő-elemek mind felszabadulnak, s ismét beleolvadnak a Kozmikus energia Áramlatába, hogy ott már a Valóság Törvénye szerint éljenek: mindegyik a maga életét élve, a maga rendeltetése szerint. Azon csodás Égi Gyémántok tehát élnek, s élni is fognak, mert ez is a Törvény: a Végtelen kiterjedésű Örökkön való Törvénye, amely Törvény értelmében nincs, ami múlandó volna, mert az a Végtelenség végéhez, a múlhatatlan Örökkévalóság felbomlásához vezetne.
            Nem biztos, hogy mindőtök érti már e magyarázatot, de egyelőre nem is szükséges azoknak érteniük, akik elől e szavak értelme és tartalma elrejtőzött. Egy távoli percen azok számára is értetté és ismertté válik mindaz, amit most mondottam…
            A Mester e Tanítás végeztével elcsendesülve lépdelt, s mert hogy láttuk: erősen gondolataiba merült, nem kérdezett egyikünk sem semmit: mi is csendesen lépdeltünk Mellette, s mi is gondolataink útján kalandoztunk, hogy (ki-ki a maga értelme szerint) kibontsuk az imént hallottakat.
  — S most bontsuk ki a ti jelenetek értelmezése szerint ugyan- ezt a Tanítást:
       Képzeljétek azt, hogy egy erdőben álltok. A fák ágain ugráló állatot figyelitek, majd lábaitokhoz pillantva egy sereg hangyát láttok. Ez is, és az is az erdő állata, az erdőben él: ám az erdő fája mégsem ugyanazt jelenti az egyiknek, amit a másiknak. Az ágakon ugráló kis lény láthatja, s persze: látja is a fák lombját, s még a fák fölött ragyogó eget is, s ha kedve tartja, faja szerint akár hegyek fölött is szállhat: ám ami alant van, már csak egységében létezik számára, nem tudván megkülönböztetni az egyes fűszálakat, mert a nagy magasság egybe mos elméjében minden alant látott képet. De épp így egybemosódik elméjében az is, ami nagyon nagy magasságban, az ő korlátozott szemhatárán túl van. 
         A fűszálak közt élő kis lény számára azonban az a közeg a “világ”, amelyben él. A föld milliárd apró röge számára egy-egy hatalmas hegy, s maguk a fűszálak olyként merednek fel előttük, mint az óriás fák, s ha mondaná nékik a fákon élő másik lény: mi csodák vannak az ő mélyben lévő világán felül; nem hinne néki, mert hisz tudata be van záródva a maga Világ-képébe. Ő ugyan-is már a fűszálak hegyét is csak mint egybemosódott tömeget, egységbe olvadó képzetet képes látni, lévén hogy az túl messze van ahhoz, hogy külön-külön is érzékelhesse a fölébe boruló fűszál-boltozat egyes szálait. De nagyon is jól látja a Föld minden kis homokszemcséjét: ám elemeire bontva még ő sem láthatja azokat, az elemi világ képe tehát benne is csak mint egybemosódó közeg létezik.
        Ekként vagytok ti is a magatok “világával”: ami már túlon-túl nagy rezgésmagasságban van, sem hogy láthatnátok, azt képtelenek vagytok elfogadni, mint a Valóság egy elemét, mert látókörötök csak arra a kis Világ-szeletre, vagyis arra a rezgés-magasságra ad betekintést, amelyben éltek. A ti számotokra a Csillagok mind egyformán mérhetetlen magasságban látszanak állani: még akkor is, ha a Valóság értelmében azok egyike mélyebben lévő rezgés-tartományban van mint a másik. Sőt: nem csak hogy Csillag-társánál van mélyebben, de még a Földnél is jócskán mélyebb tartományban helyezkedik el. Ezt azonban a távolság végett nem érzékelitek, mert az emberi szem egybemosódó képet fogalmaz meg a tudat számára mindarról, amit az égben még, vagy már láthat, érzékelhet.
            Ha most e képeket lefordítom néktek a Valóság szavaira, akként mondhatnám el, miként állnak elétek az ég Csillagai: A magasabb szinten állók a ti szemetekkel nézve épp oly messziségben lévőnek tűnnek, mint azok, amelyek a Fent világának egy mélyebb rezgéstartományában vannak, s mint azok, amelyek a Lent  rezgéstartományainak részei. Azon Csillagokat és Napokat, s más égitesteket, amelyek már kívül esnek a ti három dimenziós látómezőtökön: nem érzékelhetitek, tehát azok számotokra épp úgy nem léteznek, amint a kis hangya számára a fák lombja, s a fák csúcsa fölött lévő égbolt. Érzik annak hatását, hisz a falevelek takarják be a bolyt, hogy ne ázzon, ha az esős évszak beköszön, s az ég magasából aláhulló Napsugarak melegítik a bolyt, ha a nyár beköszönt. 

Érzik, de nem tudják: mi az, ami íly hatásokkal van létük fölött, s ha a fákon élő másik lény ezt érthetővé kívánná tenni számukra, hitetlenkedve fogadnák annak mondandóját. Épp oly hitetlenkedve, mint a fákon élő lény azt, hogy a Lent világa, tehát a Föld elemeire bontva is létezik. Pedig az Igazság egy része a fák csúcsa is, s az égbolt is, amint az igazság része minden egyes kis föld-labda, vagy porszem. A nagy mélységekben lévő Csillagokat és Napokat megint csak nem lehettek képesek érzékelni, mert azok már jócskán alatta vannak ama tartománynak, amelyet emberi elme még befoghat s befogadhat: amint a fákon élő lény sem érzékeli ama kis rögöket, amelyek a lent élő lény számára igaz valóságok. 

Felfelé is, és lefelé is csak egy bizonyos szintig lehettek képesek tehát érzékelni a köröttetek lévő Világmindenséget: csak azon dolgokat látjátok, amelyek még felfelé vagy lefelé az elérhető, a befogadható rezgéstartományban vannak számotokra. Amely dolgok: Csillagok, Napok és más égitestek túlontúl magas szellemi síkon rezegnek, azt még, s amelyek túlságosan alacsony szinten rezegnek, azokat már nem érzékelhetitek. Amikor aztán előrébb, s feljebb léptek, már a magasabban lévők közül sokat megláthattok, s megismerhetitek az azokon lévő Életet: viszont azon Csillagok közül, amelyeket most úgy csodáltok, sok merül el előletek a mélység már láthatatlanná váló tartományában. Ám a magasan fölöttetek, vagy épp alattatok: a magatok szintje fölött vagy alatt lévő rezgés-tartományban lévő Csillagok hatását mindenképp érzékelitek, ha másképpen nem is, azoknak az idő változására gyakorolt hatásaiban. 

De érezhetitek önmagatokban is: ha a tisztább rezgésű csillagok uralkodnak az égbolton (még akkor is, ha azok egy számotokra még érzékelhetetlen rezgéstartományban vannak!), ti is nyugodtabbak vagytok, míg a durvább energiákkal bíró Csillagok hatásai benneteket is ingerlékenyebbé, harciasabbá tesznek. Amikor egy szellemi Én-rész a Föld színén születendő test felé halad, magára veszi mindannak a Csillagnak a jellemző energiáit, amelyek akkor, abban a pillanatban a legnagyobb energiával bírnak: s akkor aztán olyan lesz a későbbiekben megszülető gyermek, amilyen erőket magába fogadott annak szelleme. Akik a vadabb rezgéssel bíró Csillagok erejét hozzák, azok könnyebben fognak fegyvert, míg azok, akik a tisztább energiákkal bíró Csillagok és Bolygók erejével töltekeztek, a szelídebb természetet bírják. Kinek-kinek olyan Csillagok együttállását kell megvárnia, amelyek együttes energiája a legmegfelelőbb számára a maga Útjának végigjárására. 

Ez persze nem azt jelenti, hogy amely szellem a vadabb energiákkal töltekezett, az joggal lehet vadabb, mert azok az energiák épültek be szellem-testébe! Sőt: épp hogy azokkal kell megküzdenie, s azokat kell legjobb képessége szerint lebírnia, hogy Útja valóban sikeresnek legyen mondható. A gyengének, aki a maga akaratát mindenkor képtelen volt felvállalni és megélni; a gyengébb rezgésenergiákkal bíró csillagok energiáját kell magához vonzza, hogy aztán annak ellenére is ki merjen állni a maga igazsága, a maga meggyőződése és hite mellett: számára ez jelenti a valódi győzelmet. Az a szellem viszont, aki nem volt képes levetkőzni magáról a parancsolgatás, a mindenáron való uralkodás késztetését: most is a durvább energiákkal kell töltekezzen, hogy aztán ezeket a durva energiákat legyőzve és megtisztítva élhesse meg a teljes és tökéletes módon végigjárt Út sikerét. 

Itt, a Föld színén élve természetesen csak a magatok egének Csillagai fogják meghatározni egy-egy emberszellem tulajdonságát, mert ahhoz még gyengék volnátok, hogy a túlzottan magas, vagy már túl alacsony rezgéssel bíró Csillagok energiáit viselhetnétek: ez pozitív, amaz pedig negatív energiájával égetné szét szellemi Én-részeteket. A Kegyelem azonban meghúzta az alsó és a felső határt, kinek - kinek egyéni fejlettségi szintje, tehát Valós Szellemi Ereje szerint engedve úgy a magas, mint az alacsony csillagok energiájával való kapcsolódást és töltődést. A csillagok együttesen ható ereje fölött mindenkor ott van az az Erő, amelyet a szellemi Én-rész az ÉN-ből visz magával: e két, egymással szinte minden esetben ellentétes irányú Erő, s még a fizikai test környezetének energiája száll harcba a test-tudatban: a szellemi Én-részben lévő Erő először a maga köré vonzott kozmikus erőt, majd a közeg által irányított és befolyásolt tudat földi erejét kell legyőzze, hogy az ÉN akaratát érvényesíthesse. 

Ez persze nem könnyű feladat, még akkor sem, ha a szellemi Én-rész egy könnyített Utat kap, mert a test-tudatba íródott késztetéseket gyakran még akkor sem könnyű felülírnia, ha az ÉN-től kapott feladathoz közel álló, tehát annak megfelelő energiával bíró Csillagok erejéből építhette ki a maga elsődleges energia-testét. Azt az energia-testet, amely nélkül képtelen lett volna aláereszkedni a Föld meglehetős mélységben lévő szintjéig, de amelyet meg kell őriznie, ha a tisztább erőkkel töltekezett, vagy meg kell tisztítania, ha a durvább energiákat kellett magára vennie, hogy az Út végén képes legyen a visszaemelkedés műveletét is zökkenőmentesen végrehajtani.
      A Holnap Emberisége, tehát a magasabb szférába emelkedettek már úgy fognak olvasni az Ég csillagaiban, mint ti bármely nyitott könyvben. Annál is inkább, mert ők képességeik révén sokkalta nagyobb távolságra lévő Csillagokat is észlelhetnek, mint amelyeket ti eddig bármikor képesek voltatok akár a legérzékenyebb műszerrel is felfedezni: s minden egyes kis égitest egy-egy újabb adalékkal szolgál számukra: igaz, nagyobb feladatokat is ró rájuk. Úgy, mint amikor egy könyvnek távolról csak a nagy kezdőbetűit lehettek képesek kiolvasni, s minél közelebb kerültük a könyvhöz, annál inkább válik olvashatóvá az apróbb betűs írás is, míg végül már nem csak a betűket láthatjátok tisztán, de még a papír kicsiny szemcséit is, amelyek a papír anyagát alkotják. S minél inkább megismerkedhettek egy-egy könyv tartalmával, a megismerés annál inkább kötelez benneteket is a megszerzett tudás hasznosítására.  

(Péter)2016. október 3., hétfő

Szavazás utáni savazásról…

Népszavazás után elárasztotta a facebookot (és így ezzel sajnos az országot) az egymásra való köpködés, sárdobálás. Vannak azonban józanul gondolkodó emberek, akik felül tudnak emelkedni ezen. Dibáczi Enikő gondolatai megszívlelendőek!
Íme:

"Először és utoljára a népszavazásról és következményeiről

Elöljáróban elmondanám, hogy VAN határozott véleményem a betelepítési kvótáról, és ezt (némileg nehezített körülmények között is) legjobb szándékom és lelkiismeretem szerint, felelősségem tudatában, ki is fejeztem. És ugyanezt feltételezem mindenkiről, bárhogyan döntött. Igen, azokról is, akik másképpen szavaztak mint én, és azokról is, akik távol maradtak. Bizonyára megvolt erre az okuk, ugyanúgy mint nekem az én döntésemre.
Most mindenhonnan (még ahogy mondani szokták) a csapból is a népszavazás folyt mint téma (néhány üdítő színfoltot jelentő kivétellel) – és még nincsen vége.

Nincsen vége, és ezt tartom az egyik legnagyobb és legkárosabb következménynek. Mert a szavazásnak ugyan vége – de mit látok most? Egyik oldalon csúfos kárörvendés, másik oldalon dühös számonkérés. Mindkettő káros. Egyesek odáig mennek, hogy elátkozzák a „másik oldalon állókat” vagy otthon maradtakat: „ha baj lesz, ő és családja legyen áldozat”. Mintha ugyan válogatnának majd ha (ne adja Ég) tényleg bekövetkezne a legrosszabb, és mielőtt rátörnének gondosan megkérdeznének mindenkit, hogy szavazott… ugye, hogy nem. A következmények mindenkit érintenek, tekintet nélkül a hovatartozásra. És ezeknek a következményeknek egy részét mi magunk okozzuk. Például ilyen súlyos, de elkerülhető folyománya a népszavazásnak, hogy emberek sértik vérig egymást ennek okán. Barátságok, igazán értékes kapcsolatok, családi kötelékek mennek tönkre, a súlyosan sértő szavak nyomán. Nehezen gyógyuló lelki sebeket okozhatnak egymáshoz közel állók, - de ez nem szükségszerű. Például családomban is különbözőek voltak a vélemények, csakhogy a józan megfontolás, az egymás iránti szeretet és együvé tartozás tudata felülírta ezt. 

A népszavazás eredménye adott. A külső tényezők is adottak. Az azonban, ahogy egymáshoz fordulunk, rajtunk múlik. Ez nem „szeressük egymást gyerekek”-féle maszlag. A Nyirkai jóslat szerint is egyik legnagyobb veszély, az esetleges külső ellenségnél is nagyobb veszély: a polgárháborús hangulat, amikor egy nemzethez tartozó emberek feszülnek egymásnak és válnak esküdt ellenségekké (akár meggondolatlan szavak, átkok, gúnyos kárörvendés miatt): „magyar magyart gyilkol”… Ne tegyük ezt! Ez igazán csakis rajtunk múlik. 

Alap az önmérséklet a vélemény nyilvánításban, hogy ne mi magunk mélyítsük meggondolatlan szavakkal, aztán tettekkel azt a szakadékot magunk között, amivel egyúttal saját sírunkat áshatjuk meg. 
Sok múlik rajtunk, egyenként mindenkin, a belátáson, önmérsékleten egymás felé. Az igazi összefogás titka ennek belátása, a sorsközösség meglátása, az igazi egymás felé fordulás, nem pedig a saját vélemény másokra kényszerítésének szándéka."

Dibáczi Enikő írása