2015. április 30., csütörtök

Bálványimádásról

 Íme, megint egy ütős írás Andrástól, ki lélekben testvérem!
 Ne csodálkozz, ha kiüt téged! Ha végig olvastad, gondolkozz el rajta!
Áldás!

2015. április 26., vasárnap

Makk István: Gömbszimbolika (könnyen érthető magyarázat)


Képzeljük el, hogy a tengerparton állunk. Előttünk terül el a tenger, mérhetetlen víztükrével. Két egymással érintkező világot látunk: a levegő birodalmát és a víz birodalmát. Hasonlatunkban a levegő birodalma a szellemi sík, a víz birodalma a fizikai sík. A kettő, a szellemi sík és a fizikai sík a tengerszinttel élesen el van választva, de a tengerszint felületén egymással érintkezésben állnak. A hasonlat annyiban is találó, hogy a levegőben, vagyis a szellemi síkon - a test nélküli állapotban - a mozgás sokkal akadálytalanabb és nagyobb tereket tud a szellem áttekinteni 


A víztükör alatt, vagyis a fizikai létben a mozgási lehetőségek korlátozottak, mert óriási ellenállásba ütköznek, másrészt a látási viszonyok összehasonlíthatatlanul rosszabbak. Merüljünk mélyen a víz alá! Sűrű homály dereng. Amit látunk, a homály és fénytörés következtében torz és hamis! Így mozgásunk a víz alatt csak vánszorgás, magunk vonszolása.
Most emelkedjünk ki a vízből, a levegőbe! Látásunk egyszerre kitágul! Egy tekintettel messze tereket tudunk átfogni, mozgásunk szinte repülés a víz alatti vánszorgáshoz képest. Teljesen azonos az arány a fizikai testben való látás és mozgás és a szellemállapotban való látás és mozgás között. A víz és a levegő összehasonlítása a fizikai és szellemi síkkal minden szempontból helytálló, mert a fizikai törvények és állapotok nem egyebek, mint a szellemi törvényeknek és szellemállapotoknak a fizikai síkra való vetületei.
Képzeljük el a szellemeket, mint kisebb-nagyobb gömböket, amint a levegőben, azaz a szellemi síkon, szellemállapotban szállnak. A szellemibb, könnyebb fajsúlyú gömbök magasabb régiókba emelkednek. A nehezebb fajsúlyú, salakosabb gömbök a víz felületéről, a fizikai síkról alig bírnak magasabb régiókba emelkedni. Hogy ezt megtehessék, alá-alá kell merülniük salakosabb gömbfelületrészeikkel a vízbe, azaz testet kell ölteniük, hogy a nagyobb súrlódási ellenállás, a fizikai élet ütközései kilúgozhassák a salakos részeket!
Még egy szellemi valóságra mutat rá a fizikai törvény: a gömbök a szellemi síkon szállva, súlyosabb részükkel fordulnak lefelé. Ez egyszerű fizikai törvény! A fajsúly törvénye. Gondoljunk a „keljfeljancsi”-ra! Ezért lemerüléskor, azaz testetöltéskor, ezek a súlyosabb, tisztátalanabb részek fognak a fizikai síkba bemerülni, és mint emberi tulajdonságok megnyilvánulni. És ennek így kell lennie! Az ember negatív tulajdonságainak, hibáinak kell a fizikai élet ütközései következtében oldódniuk! Tehát a súlyos gömbök - szellemek - alámerülnek a vízbe - az anyagi létbe - azaz testet öltenek. Minél tisztátalanabb, súlyosabb a gömb, a fajsúlytörvény következtében annál mélyebbre merül. Minél tisztább a szellem, könnyebb a gömb, annál kevésbé merül az anyagba! Ez egyszerű fizikai törvény! Meggyőzően tükrözi a szellemi valóságot! A gömb vízbe - fizikai síkba - merült részét felfoghatjuk a testi tudatnak, vagy az emberi tudatnak! Míg a vízbe - a fizikai életbe - be nem merült gömbrész jelképezi a felsőbbrendű tudatot.  Megjegyezzük, hogy a szellemeknek a fizikai síkba való lemerülései - a testetöltések - sohasem önkényesen történnek, hanem mindig a védőszellemek - őrangyalok - vezérletével!
A testetöltéssel, a fizikai (emberi) életbe való leszületéssel lehetőséget kapunk a Kegyelemtől a tisztulásra; hibáink a fizikai élet ütközései során oldódnak. Ütközések! Fájdalmak és vélt sérelmek. Ezek figyelmeztetnek hibáinkra, melyek kéregként vesznek körül. Meg kell tanulnunk ezeket napi önvizsgálattal tudatosan felismerni. Csak ez után tudunk a hibarétegeink következetes lebontásával alkalmassá válni arra, hogy a mindeneket besugárzó Isteni Szeretet-, Bölcsesség- és Erőáramot egyre jobban befogadhassuk, abba bekapcsolódjunk és továbbsugározhassuk mások felé. Minél fényesebbé, szellemibbé válunk a szeretet törvényének betöltése által, annál inkább lehetővé válik.
"Istenek vagytok!" - mondja Krisztus. Engednünk kell, hogy ez az isteni fény érvényre juthasson bennünk bölcsességünk, szeretetünk és szellemi erőnk kiteljesedésével, az élő hit, élő alázat és élő remény által!

A FÖLD légköre


Az összes fizikai törvények, jelenségek - nem egyebek, mint a szellemi törvények fizikai síkra való vetületei. Ha helyesen nyomozunk, megtaláljuk minden fizikai jelenség szellemi megfelelőjét a szférákban. Kíséreljük meg ezt a Föld légkörével kapcsolatban! Mit tapasztalunk a Föld légkörénél? A legmélyebben fekvő levegőrétegek a legsűrűbbek, legtisztátalanabbak, a legszennyezettebbek! Minél magasabb régiókba emelkedünk, a levegő annál tisztábbá, ritkább állagúvá, anyagtalanabbá válik!  Az alsó, sűrű és szennyes levegőrétegekben viharok dúlnak!
Ha pedig a levegőben folyton emelkedünk, a szenny- és porviharok mind jobban elmaradnak, és egy bizonyos magasságon felül megszűnnek. Ezek az alsó, sűrűbb régiókból a magasabbakba emelkedni nem tudnak! A levegőnél tapasztalható jelenségek nem egyebek, mint a szellemvilág törvényeinek anyagi kicsapódásai a légkörben! Most hatoljunk be a rajz szellemi értelmébe! A szellemi sík az egymásba kapcsolódó vízszintes körök soraival különböző szférákra oszlik. Alulról felfelé haladva következik az l. 2. 3. 4. 5. 6. szféra. A szférák állaga alulról felfelé haladva - mind szellemibb, színük és tónusuk mind világosabb és éteribb.
Gondoljunk a légkör jelenségeire! Az alsó rétegek, az alsó szférák a legsűrűbbek, a legszennyezettebbek. Tehát mind magasabb régiókba emelkedve, a szférák világosabbá, diadalmasabbá, anyagtalanabbá válnak, - azonosan a légkörrel - hiszen a légkör jelenségei nem egyebek, mint az ugyanott lévő szellemállapotok anyagi kicsapódásai! Ott a légkörben, ahol vannak!
A legalsó szférában élő szellemlények látóköre szűk, korlátozott, szemléletük tisztátalan, sötét, zavaros. (legalsó sor). Ezen alacsonyrendű szellemlények a szféráikon végigszáguldó szellemi és fizikai viharok között élnek! És most fokozatosan emelkedjünk a szférákba! Itt a színek és tónusok - az érzésvilág, a szándékok és erők finomodásának megfelelően mind világosabbá, tisztábbá, magasabb rendűvé válnak. A körök nagyobbodása pedig szemlélteti, hogy a szellemek látóköre mind nagyobb távlatú lesz, és a legfelső szférában diadalmassá fokozódik! 
Minden szférának megvan a maga igazságrendszere, amely a szférába tartozó szellemek magatartására jellemző. A legalsó szférák képviselik az önzés, brutalitás, durva bűnök és szenvedélyek torz igazságrendszereit. Itt a bűnök és szenvedélyek szörnyű következményei viharzanak, és szenvedtetik a szellemeket.
Amint felfelé haladunk az egymás fölé következő szférákban, lépésről-lépésre veszítenek durvaságukból ezek a torz igazságrendszerek.
Végül, a legmagasabb szférákban, a krisztusi igazságok már mindent elárasztó fényben tündökölnek, és az összes alsóbb szférákat és az egész fizikai síkot szellemi fénnyel, világossággal, szeretettel árasztják el! Természetesen ebből a sugárzásból az alsóbb szférák - fokozatuk szerint - mind kevesebb szellemi fényt, világosságot, szeretetet fogadnak be magukba, mind jobban ködösítik, torzítják ezeket a magasabb rendű hatásokat önmagukban
 
Testetöltések

Az emberiség 94 %-a az alsó három szférából ölt testet. E három szférából - a továbbfejlődéshez - kötelező a testetöltés!
A 4. szférából - az emberiség 5 %-a ölt testet: átható lelkiismeret, spirituális jellem!
Az 5. szférából - 10 ezer ember közül - egy! Éber lelkiismeret, transzcendens jellem.
A 6. szférából - 100 ezer közül - egy! Élő lelkiismeret, apostoli jellem - akik a földi síkon névtelenül, vagy igen ritkán ismert névvel, mint Gandhi, Schweitzer Albert, Asszízi Szent Ferenc, Yogananda, Pater Pio, Teréz anya - önfeláldozó életükkel a mélyrebukott földi szellemlégió, az emberiség szellemi evolúcióját szolgálják!

 A és B vitája

Tehát, mi történik, amikor "A" és "B" vitatkoznak valamely problémáról? "A" nemhogy a 4. 5. 6. szférák magasrendű igazságait, de már a 3. szféra szellemesülő, tisztuló fogalmait sem lesz képes megértetni "B"-vel, mivel ezek egyszerűen nem léteznek "B" számára! "B" csak akkor lesz képes a magasrendű igazságokat megsejteni és felfogni, ha lénye (gömbje) szellemesül, nagyobbodik, és ezáltal felér egy magasabb szféra igazságrendszerébe és belenő. Így az élő valósággá válik a számára! Előbb semmiképp sem!
Ez az oka annak, hogy különböző szellemi fokozatú emberek vitái szellemi problémákról oly sok esetben eredménytelenek, sőt, céltalanok! Mert amíg az egyik ember részére abszolút valóság valamely magasabb szellemi igazságrendszer, - mert lénye, gömbje benne honol, - addig a másik ember részére ez a valóság nem létezik, mert semmiféle kapcsolata nincs vele! Lefokozott lénye, gömbje csak a legdurvább önzés, anyagiasság torz igazságrendszerében mozog! Csak ilyen valóság és realitás létezik számára és minden magasabbrendű szellemi gondolat irreális!
Ennek következtében közvetlenül szemlélhető az a szellemi törvény, hogy: minél magasabb fokozatú valaki és minél magasabb régiókba ér a felsőbb rendű énje, annál kisebb veszéllyel jár számára az okkult erőkkel való kapcsolat!
És minél alacsonyabb fokozatú valaki, annál zavarosabb hatásokat képes átvenni a szellemvilágból! Aki alacsonyabb indítékokból keres kapcsolatot a szellemvilággal, csak alacsonyrendű szellemi erőkkel kapcsolódhat össze!

2015. április 8., szerda

Húsvét, 2015 (Tanítások)

 Az alábbi, csaknem 20 oldalas írást már húsvét előtt megkaptam András Testvéremtől. Egy kicsit gondolkoztam, feltegyem-e, hogy bárki el tudja olvasni, de aztán arra jutottam, hogy érdemes. Még ha csak százan is megnyitják, csak-csak akad 10 ember, aki végig olvassa, 5, aki ésszel megérti és EGY, aki testtudati szinten is átérzi az egésznek a jelentőségét .
Ezért az EGY EMBERÉRT mindenképpen megéri!

Készülj föl rá, hogy nem lesz könnyű menet! Minden mondatot ízlelgetni kell, akár többször is,  hogy átjárjon. Telefont, TV-t, rádiót és egyéb, zajkeltő eszközt kapcsold ki, tedd félre hétköznapi problémáidat, főleg sérelmeidet. 

Jó Utat!

2015. április 2., csütörtök

Vegyük le végre Krisztust a keresztről!

Nem én írtam, kaptam és adom tovább!


Drága Testvéreim! 

Most elsősorban keresztény testvéreimhez szeretnék szólni. Tudom, hogy sokan vannak közöttetek, akik őszinte Istenkeresők, és akik igaz hittel próbáljátok keresni az igazságot. Kérlek Titeket, akkor is olvassátok végig és elmélkedjetek rajta, ha elsőre meghökkentő, netán eretnekségnek ítélnétek. Kérlek Titeket, ne elégedjetek meg a készen kapott válaszokkal, hanem keressétek az Élő Isten hangját a lelketek mélyén! Legyen bátorságotok felismerni, hogy az így felfedezett igazság nem minden esetben egyezik az egyházak által közvetített tanításokkal, még kevésbe a gyakorlattal. Gyümölcseiről ismerni meg a fát. 

Nézzetek körül a környezetetekben! Hány ember él félelemben, szorongásban, még a magukat Jézus követőknek mondók között is, miközben mindannyian végtelen, szabad lelkek vagyunk, akik boldogságra vagyunk teremtve? Sokan vallják az egyház tanításai alapján, hogy Jézus megváltott minket, és közülük hányan vannak, akin ez látszik is. Hosszú évek óta meditálok a megváltás kérdésén. Arra jutottam, hogy Jézus nem úgy váltott meg minket, ahogy tanítják, hanem úgy, hogy kulcsot adott a kezünkbe, hogy megválthassuk magunkat. Önmagunkat megváltani nem csak egy lehetőség, hanem szent feladatunk az egész emberiség érdekében. Jézus Földi élete során saját példájával mutatta be, hogy hogyan. Ne becsüljük alá magunkat! Mindannyian képesek vagyunk rá, hiszen az Atya saját képmására teremtett minket, tehát ha Ő teremtő, mi is azok vagyunk! Nem kell lehajtott fejjel kullognunk, mint megvetett bűnös lelkeknek, hanem emelt fővel vállaljuk végre, hogy a teremtő Isten munkatársai vagyunk. 

A legfontosabb üzenet most, 2015 Húsvétja előtt, hogy VEGYÜK LE VÉGRE KRISZTUST A KERESZTRŐL!!! 

Jézus Krisztus megváltó műve a SZÜLETÉS –TANÍTÁS – KERESZTHALÁL – FELTÁMADÁS- MENNYBEMENETEL folyamatában látható át, aminek a keresztre-feszítés csak egyetlen állomása, halott állapota csak 3 napig tartott. A templomaink mégis tele vannak a kereszten vérző Krisztus ábrázolásával. Alig található néhány élő Jézust megjelenítő alkotás! A lakásainkban, az utak mentén, a nyakláncunkon is ott a kereszt. Jézus holttestét istenítjük??? Annak idején Jézust levették a keresztről, kősírba fektették, ott történt meg a feltámadás. Mi miért tartjuk Őt még mindig a kereszten??? Hogyan lesz így feltámadás??? 

Jóval azelőtt, hogy Szent István királyunk a római vallást államvallássá tette, az ősmagyarok sírjaiból tömegével kerültek elő olyan keresztek, aminek egyik oldalán a karját áldásra tartó élő Jézus, másik oldalán a Nagyboldogasszony látható. Ilyen kereszteket hordtak őseink a nyakukban. Nem lenne szabad úgy gondolnunk Jézus kereszthalálára, hogy ne lebegjen a szemünk előtt mindaz, amit az élő Jézus tanított nekünk halála előtt és után. Fektessük inkább arra a hangsúlyt, hogy megszületett értünk, hogy megmenthessen. Arra, hogy életében a feltétel nélküli önzetlen szeretetre tanított minket, aminek előfeltétele a megbocsájtás, (mindenkinek, önmagunknak is) hogy arra tanított minket, mindannyian testvérek vagyunk. És arra, hogy feltámadt a halálból, bemutatva, hogy halhatatlan lelkek vagyunk, akik földi testüket csak eszközként használják, mint egy „járművet”. Ezzel szemben nagyböjti időszakban a templomokban keresztutat járunk, és gyászos arccal emlékezünk a tragédiára. Majd a húsvéti körmeneten épp olyan gyászos arccal énekeljük, hogy „Krisztus feltámadott…” 

Félreértés ne essék, senkit nem szeretnék megbántani, és nem szeretnék ítélkezni senki fölött, nem ez a célom. Ezt tanították, ezt láttuk szüleinktől, nagyszüleinktől. Ezért nem vagyunk felelősek, de azért igen, hogy felismerve ezt, benne maradunk-e, vagy változtatunk. Ha a templomok falairól az oltárképekről nem is áll módunkban levenni a Jézust a keresztről, a szívünkben megtehetjük. Rehabilitáljuk Őt! Értsük meg valódi üzenetét, és tapasztaljuk meg, hogy az igazság szabaddá tesz. A szobánk faláról, a nyakunkból azonban levehetjük a kereszteket és a helyére tehetjük az Élő Jézust. Persze ezek csak külsőségek, önmagukban semmit sem érnek, ha nincs mögötte lelki, szellemi tartalom. De tudjuk az ősi bölcsességet: „Ahogy fent úgy lent, és amint kint úgy bent” MOST van itt az ideje annak a döntésnek, amit mindannyiunknak meg kell hozni: a szeretet erejéből akarunk-e élni szabad, boldog emberekként, vagy továbbra is félelemben, szorongásban? 

Drága Testvéreim! 2015 Húsvétja legyen végre igazi Húsvét! Amikor Nagypénteken Jézus perére és kivégzésére emlékezünk, azért lebegjen a szemünk előtt, hogy előre tudjuk, fel is fog támadni! Öltöztessük ünnepi díszbe a lelkünket, adjunk helyet benne az ÉLŐ, a feltámadott Jézusnak, hogy a Feltámadás valóban megtörténjen, mindannyiunk az újjászületése valóban végbemenjen. Mert akkor valóban megújul a Föld, ahogy Jézus ígérte. Ezt csak mi teremthetjük meg a szeretetünkkel! Teremtsünk végre együtt egy élhető világot, ahol mindenki jólétben, biztonságban, szeretetben élhet testvérként, származásra, vallásra, bőrszínre való tekintet nélkül. Áldott Húsvéti Ünnepet kívánok Mindannyiunknak!

Komlósi Ferenc