2014. április 29., kedd

Élet és fejlődés a Földön


Valamikor a középkor végén és az újkor elején egy új korszellem vette át lassan az emberiség gondolkozásmódjának és lelki fejlődésének az irányítását. Az az elvilágiasodott egyházi hatalom, amely eddig uralkodott az emberiségen elvégezve feladatát lassan a háttérbe kellett szoruljon. A dogmákba fulladt kereszténység értelmesebb és szabadon gondolkodóbb rétege keresni kezdte a kiutat, ezért számos szakadás alakult ki.
Az egyházi hatalom ugyan megtett mindent, akár a legszélsőségesebb eszközöket is bevetve, hogy uralmát biztosíthassa, hogy az eretnekeket és a másképpen, a szabadon gondolkodókat megsemmisítse, de pont ezek a gátlástalan törekvések ásták alá a hatalmát. Még javában uralkodott az őt támogató korszellem, amikor megjelent az új korszellem, amelynek az volt a feladata, hogy fokozatosan letörje az egyházi uralmat, elvegye tőle a világi hatalmat, hogy helyébe felemelkedhessen a szabadon gondolkozás és a materializmus.
Nagyon szép eszmékkel indult a korszellem, a szabadság, testvériség, egyenlőség gyönyörű eszméivel, de ezek csak a külszint, a csáberőt képviselték. A korszellem hozta a materializmus ideológiáját, amely, miután a vallások hatalmát megnyirbálta és őket a háttérbe szorította, kialakította korunk szellemiségét és anyagi világát. Látszólag egy teljes hitetlenséget hozott létre az emberiség szabadon gondolkodó részében, mert tagadja Isten és a szellemvilág létezését. Tagadja a szellem és a lélek létezését. Mindent az anyagból értelmez és magyaráz, még az ősrobbanást is.
Látszólag ez nagyon káros az emberiség lelki fejlődésére nézve, de az ördögien megalkotott dogmarendszert és a megkövesedett ideológiát csakis egy még ördögibb eszközzel lehetett derékba törni és lekorlátozni, tehát szükség volt rá.
Az anyagi vagy materialista szemléletmód és eszmerendszer mindemellett egy hamis és betegesen hazug ideológia, egy igazi sátáni eszköz az emberiség szellemi fogvatartására. Ezért, mondhatni olyan, mint a halva született gyermek, ezért mulandó, mint a földi ember élete, magában hordozza saját pusztulásának okait. Hogy miért hagyja az Isten, hogy ilyen áldatlanul működjön? A válasz egyszerű. Szükség volt rá, hogy az emberiség hite megpróbáltassék és a dogmák a háttérbe szorulhassanak ezekben az utolsó időkben. E próbák tüzében az emberiségnek kötelezően választania kell, hogy melyik urat akarja szolgálni, a szellemét vagy az anyagét és ezt most szabad akaratából minden kényszer nélkül megteheti.
Ne legyen kétségünk afelől, hogy az anyagi világot a sátáni erők uralják, hisz az ő kezükre van bízva, ezért a mindenkori világi hatalmat nagyon kevés kivétellel a neki elkötelezett lelkek képviselik. Ugyancsak őket szolgálja többnyire jóhiszeműen a mai materialista tudós társadalom is. Ezek közül kerülnek ki a mai "megmondó emberek" csoportjai, akik megszabják az ideológiai vonalakat, célokat, amelyekhez az egész társadalomnak igazodnia kell. Ők alakítják a társadalmi gondolkodásmódot, amelyet egy teljesen anyagias eszmerendszerhez kötnek és mivel az egész nevelési és oktatási rendszer a kezükben van, már kicsi gyerek kortól erre idomítják a társadalmat.
Mi szabadon gondolkodók, mert Te, aki ezt elolvasod is közéjük tartozol, világosan látjuk, hogy ez a korszellem, amely a régi dogmákat kellet megtámadja és azok hatalmát ledöntse, most a maga módján ő is saját ideológia renszerét dogmásítja. Korlátokat alkot és emel, mert az egész emberi társadalmat ezek közé akarja szorítani. A szellemileg alvó tömeg ezt nem is érzékeli korlátnak és aránylag jól meg van benne, viszont annál kevésbé a szabadon gondolkodók, "a kevesek", ahogy Jézus Urunk mondta. Mi képviseljük az új korszellemet, aki már eljött. Mi vagyunk az előfutárai, a mi dolgunk a legnehezebb, mert kevesen vagyunk és a materializmus korszelleme még teljes hatalmában tombol.
Mi halljuk az új korszellem sugallatát és ösztönösen követjük azt. Tudjuk és érezzük, hogy hazug eszmék uralják a világunkat, hiszen a materializmus ideológiája nevetségesen bárgyú és buta elvekből tevődik össze. Egyáltalán nem kell ahhoz tanult embernek lenni, elég, ha meg van a magához való józan esze, hogy átlássa az ellentmondásokat és azt a hatalmas hazugságszövevényt, amely összetartja ezt az ideológiai kártyavárat.
Az igazságot keresők lélekben fejlettebb része olthatatlan szomjúságot érez az igazi tudásra. Összeolvas mindent, előadásokra, kurzusokra jár, sokszor pofára esik, zavart és káoszt érez, de folytatja álhatatosan. Sokan a keleti spiritualitás és vallások felé fordulnak, mások az ezotéria berkeiben kutatnak és gyűjtik a tudást. A legcsodálatosabb viszont az az út, amikor a kereső a sok-sok tudássziporka összegyűjtése után találkozik Jézus tanításaival, amelyek eddig is az orra előtt voltak, de lelke még nem volt érett a befogadásukra. Most átrágja magát rajtuk és érti is őket, meg nem is.
Rájön, hogy az igazság megismeréséhez még kell valami, valami igazi forrás, ami kiegészíti és érthetővé teszi a jézusi tanításokat. Sokan a vallási dogmák szövevényében keresik. Hatalmas lexikális tudásra tesznek szert és azt gondolják, hogy ők az igazi tudás, az igazság birtokosai, pedig messze állnak tőle, mert minél nagyobb a tudás birtoklásából fakadó gőgjük, annál jobban elrejtőzik előlük az igazság. Legtöbbször ezek a lelkek majd a túlvilági életükben ébrednek rá, mennyire így van.
Az igazság keresésének útján járó, ha lelke elég érett, előbb vagy utóbb rá kell jöjjön, hogy "az igazság odaát van" és az emberiség igazi tudása a szellemvilágtól származik, hogy Jézus Urunk is onnan hozta magával. Innen egyenes spirituális út vezet a szellemtanhoz, amely a kereső kezébe adja mindazt a tudást, ami a jézusi tanításokat kiegészíti és érthetővé teszi. Ekkor kezdi komolyan magáévá tenni a tanításokat, mert hite meggyőződéssé válik. Most már semmi és senki nem képes őt félrevezetni és bármilyen izmushoz elcsábítani. Rádöbben, hogy két féle tudás van, világi, amit az emberek okoskodtak ki és szellemi, amelyet az ember kizárólag a szellemvilág segítségével kaphat. Ez a két féle tudás homlokegyenest különböznek. Az egyik múlandó és folyamatosan változó, a másik pedig örök és változatlan. Az egyiknek halálunk után nem vesszük semmi hasznát, a másiknál pedig igazán csak ott vesszük a hasznát. A világi tudással az anyagi világban boldogulhatunk, akár nagyon előnyösen, viszont az árnyék nélküli világban semmi hasznát nem vehetjük, mert ott nincs semmi anyagi, sőt, ha képtelenek vagyunk felfogni, hogy ez egy más világ, más törvényszerűségekkel, nagyon nagy akadálya lehet a továbbmenetelnek.
Felismeri, hogy az igazi tudás kulcsa a szeretet, hogy ezt a tudást nem lehet megszerezni sem a tanítóktól, sem az olvasottakból. A tudás megszerzése szeretetfüggő. A szeretetben élés pedig az egyik legnagyobb küzdelem eredménye. A saját kicsinyes, önző énünket kell legyőzzük és uraljuk ahhoz, hogy a bízalom, az élő hit és az önzetlen szeretet válhasson jellemünk részévé.
Felismerjük a nagy titkot, azt, hogy senki semmire nem tud megtanítani, semmit az Igazságból nem lehet megtanulni. Az igazi tudás a szeretet függvényében belülről fakad és felismerések formájában születik meg. Ez az örök tudás, a szellemi tudás, amely örökre a mienk marad. Az ilyen tudás birtokában a világot, a dolgokat, történéseket analógikus összefüggésben látja az ember. Megértően nézi a materialisták küszködéseit és kinlódását, mint sólyom a hangyaboly életét.
A materializmus egy ferde gondolkozásmód eredménye, az analitikus, a mindent szétdaraboló, a legapróbb részekig szétszedő elméé. Mindenütt keresi a dolgok lényegét és sehol nem találja, pedig ott volt mindég az orra előtt. Azt hiszi az igazság megismeréséhez a legapróbb elemi részek ismerete fog vezetni. Hatalmas sziszifuszi munkát végzett és végez ma is a tudóstársadalom. Annyira belemerültek a részletek elemzésébe, hogy szakosodni kellett. A természettudomány számtalan ágra szakadt, majd idővel az ágak is szétváltak. Hatalmas lexikális tudást gyűjtöttek össze, rengeteg tapasztalatot és megismerést szereztek az idő folyamán, de a lényeget soha nem találták, mindig elillant a kezeik közül. Ez a lényeg pedig a lélek, pontosabban pedig a világunk és benne az ember hármassága, a szellem, erő-lélek és anyag egysége.A szellemvilág gondolkodásmódja analógikus, azaz egységben látó. Mindig az alapból, a lényegből indul ki és ahhoz viszonyít minden részletet. Számára természetes az "amint fent, úgy lent" elvszerűség. Számára az univerzum holografikus, a legapróbb elemben is benne van az egész univerzum lényege, következésképpen Isten mindenben benne van az Ő tökéletességével, a legapróbb porszemben is, így bennünk emberekben is. Istent nem kell keresni, mert bennünk van és ettől mi is isteni lények vagyunk, mindenki a saját tudatosságával. Ezt a gondolkozásmódot valaha az ősnép képviselte a földön, ma pedig talán a magyarság, mint egyenes ágú leszármazott őrzi leginkább.
Az analógikus gondolkozásmódtól való időbeli távolodás szellemi sötétséghez, a dolgok meg nem értéséhez vezetett. Az addig teljesen egyszerű és érthető dolgok az elferdült gondolkodásmód miatt homályossá váltak, többé már nem állt össze a kép. A hitetlenség és a materializmus pontosan ebben a világban talált fészket magának, itt tudta megvetni a lábát.
A materialista tudósok gőgjének legnagyobb buktatója az ÉLET jelensége. Ezzel nem tudnak mit kezdeni. Leválasztották a szerves életet a szervetlenről, mindenfélét kitaláltak, hogy az átlagember ne nézhesse őket hűjének, de a valóságban egy hatalmas csőd az egész természettudomány. A hatalmas lexikális tudású kutatók, tudósok, ha nem dogmásították volna az Isten, szellemvilág és túlvilággal kapcsolatos elveiket, ma már toronymagas eredményeik lehetnének. Számtalan titkát fejthették volna meg az életnek és az egész emberiség valószinüleg ma nem itt tartana a lelki fejlődésben.
Most nem a csökönyös, buta, hanem a nagyon okos emberekről beszélek. Sokan közülük rájöttek a valóságra és az élet sokrétű törvényszerűségeire. Egyesek vállalni is merik hitüket, de a dogmásított irányelvek, mint a bilincsek fogják a társadalmat és a legrafináltabb eszközöket is bevetik, hogy elhallgattassák, nevetségessé tegyék vagy a figyelmet eltereljék róluk.
Fontos tudnunk, hogy világunkban a szellem az elsődleges és lényeges létező, minden többi, így az anyag is csak következmény. Minden anyagi részecskét a szellem tart életben, az biztosítja számára az életet, életerőt. Minden anyagi megnyilvánulás a metagalaxistól az atomig szellemi tevékenység eredménye és kövezkezménye. Amint az anyag létét fenntartó szellemi erő visszavonul az anyag úgy tűnik el, mintha sosem létezett volna.
A teremtés minden dimenziószinten szellemi tevékenység eredménye és ugyancsak szellemi tevékenység lesz a teremett világ lebontása is a szellemesítés által. Szóval a szellem az elsődleges, az anyag pedig másodlagos jelentőségű a létezésben. Ebből kövezkezik, hogy az anyagból soha nem keletkezhet semmi szellemi, kizárólag átalakulhat más formákba, vagy a szellemesítés részben eltünteti, részben pedig felhígítva egy magasabb dimenzióba emeli.
Minden olyan kutakodás, amely az anyag elsődlegességét próbálja bizonyítani, erőltetett csökönyös és buta hozzáállás, amely kötelezően csődbe vezet. Nagyon sok nagyon intelligens, de lélekben fejletlen, gőgös és hiú lélek vállalja különböző módon a tudomány szolgálatát. Sokan életútjuk vége felé katarzisként élik meg azt a keserű értést és tudatot, hogy hiába küszködtek egy életen át, valójában semmire sem jutottak vele, semmi lényeges eredményt nem tudnak felmutatni. Ez sokat segíthet a túlvilágon a lélek megváltozásában. Legközelebb a helyes útat fogja járni és képességeit valóban az emberiség javára fogja fordítani.  


Összeállította: Biró László

2014. április 25., péntek

A kislány és az ateista beszélgetéseKislány olvasgat a repülőn, mire a mellette ülő ateista hozzáfordul: -Tudod kislány, az idő gyorsabban múlik, ha beszélgetsz az utastársaddal.

Erre a kicsi hölgy összecsukja a könyvét, és udvariasan válaszol.
-Rendben. Miről szeretnél beszélgetni?

-Mondjuk beszélhetnénk arról, hogy nincs semmilyen Isten, se mennyország, se karma, se élet a halál után! -dobja fel a témát kárörvendő mosollyal az ateista.
 
A kislány elgondolkodik, és így szól:
-Rendben, de előtte hadd kérdezzek én valamit. A lovak, a tehenek és az őzikék is nagyjából ugyanazt legelik igaz? Füvet. Akkor miért van az, hogy a lovak gombócokat kakilnak, a tehenek nagy lepényt, az őzek meg apró pici bogyókat hagynak maguk után?

Az ateista szemmel láthatóan meglepődik. Kikerekedett szemekkel csak annyit válaszol:
-Fogalmam sincs.

Erre a gyermek:
-Nos akkor már csak az a kérdés maradt, hogy mitől érzed magad olyan okosnak, hogy Istenről, mennyországról, karmáról, vagy halál utáni életről beszélj nekem, mikor még a szarhoz sem értesz!
-zárta le a beszélgetést a kislány, és ment vissza olvasni.

Forrás: FaceBook

2014. április 16., szerda

Régi magyar ÁLDÁS

Áldott legyen a szív, mely hordozott,
És áldott legyen a kéz, mely felnevelt
Legyen áldott eddigi utad,
És áldott legyen egész életed.

Legyen áldott Benned a Fény,
Hogy másoknak is fénye lehess.
Legyen áldott a Nap sugara,
És melegítse fel szívedet,

Hogy lehess meleget adó forrás
A szeretetedre szomjasoknak,
És legyen áldott támasz karod
A segítségre szorulóknak.

Legyen áldott gyógyír szavad,
Minden hozzád fordulónak
Legyen áldást hozó kezed
Azoknak, kik érte nyúlnak.

Áldott legyen a mosolyod,
Légy vigasz a szenvedőknek.
Légy te áldott találkozás
Minden téged keresőnek.

Legyen áldott immár
Minden hibád, bűnöd, vétked.
Hiszen aki megbocsátja,
Végtelenül szeret téged.

Őrizzen hát ez az áldás
fájdalomban, szenvedésben.
Örömödben, bánatodban,
bűnök közti kísértésben.

Őrizze meg tisztaságod,
Őrizze meg kedvességed.
Őrizzen meg Önmagadnak,
és a Téged szeretőknek.

2014. április 11., péntek

Információ az energiában 1. rész - Simor István gondolatai

Élhetünk-e energia és a benne lévő információ nélkül? Nagyon fontos videó, nézzétek és hallgassátok, akár többször is! Reméljük, a 2. rész is hamarosan felkerül a YouTube-ra!

A mocsár hasonlatJézus példabeszédekben tanított. Most egy hasonlatban mondom el, hogy milyennek látom a földi életet. A földi ember élete olyan, mintha mocsárban élnénk. Már annyira megszoktuk, hogy nem látjuk, hogy mocsár ez. Sokan azt gondolják, ez a legszebb hely a világon, ennél nincs szebb. Nem is akarnak kijönni belőle. De sokan megunták már a mocsárban élés nehézségeit, ők már szabadulnának belőle. 

De szabadulni csak felfelé lehet! Önmagunk nem tudunk kiugrani, kimászni a mocsárból. Isteni segítséggel lehet, például egy fa ágába kapaszkodva. Vagy valaki kötelet vagy botot nyújt, hogy kihúzzon a mocsárból. Nem egyformán vagyunk elsüllyedve a mocsárba. Van, aki csak bokáig, van aki térdig, van aki derékig, sőt olyan is van, aki nyakig a mocsárban van, és olyan sáros a szeme, hogy nem lát tisztán. Segíteni kihúzni a mocsárból csak olyan tud, aki kevésbé van elsüllyedve a mocsárban. 

Jézus annyira tiszta volt, hogy a vízen járt. Azaz ő bűntelen volt, nem süllyedt bele a mocsárba. Elmondta az embereknek, hogyan kerülhetünk ki a mocsárból. Ha szeretjük az Istent és szeretjük, segítjük egymást. Sokszor érzem úgy, hogy segítő kezet nyújtok egy nálam jobban a mocsárba süllyedt embernek, és ahelyett, hogy ki tudnám húzni, ő ránt bele engem mélyebben a mocsárba, hogy egy szinten legyek vele. Akik már mélyen vannak a mocsárban, azok nem hisznek abban, hogy ki lehet kerülni belőle, és van más hely is a mocsáron kívül. És mit nyújt a mocsár? Egy olyan élőhely, amely az anyagot adja neked. Mikor még nem vagy benne vágyódsz rá, hogy kipróbáld, de amikor benne vagy, tapasztalattal rájössz, hogy ez csak víz és sár, amely foglyul tart, nem szabadulhatsz belőle. 

Könnyű volt belekerülni és nehéz kimászni belőle. Nem is érted, hogy miért vágytál erre! Szeretnél már kijutni! Pedig egyszerű lenne a kijutás. Meg kellene fogni egymás kezét. Aki nincs annyira belesüllyedve, az felhúzza a mélyebben levőt, majd fokozatosan mindenkit kihúznak a partra. De ehhez az kell, hogy mindenki ki akarjon jönni a mocsárból!

(Novák Marcsi)

2014. április 7., hétfő

Turáni induló (Misztrál-zene Babits-versre)Mi vagyunk a rónán járók,
Soha napján meg nem állók,
Lég fiai, röpke rárók,
Messze mezőn szerte szállók.
Huj, huj, huj!

Szolgánk jámbor, népünk pártos,
Széltől ellett ménünk táltos,
Varju, holló ránk kiáltoz,
Könnyü nyilunk visszaszálldos.
Huj, huj, huj!

Rabjaink a barmot hajtják,
Szolgáink a sátrat hordják,
Lányaink a hálót foldják,
Fiaink a lovat tartják.
Huj, huj, huj!

Sátrunkat csak seprűszárral,
Nem kerítjük azt mi zárral,
Mégis nyuszttal dús bazárral
Vetekedünk a kazárral.
Huj, huj, huj!

Így élünk mi népet fosztván,
Földjeinket föl nem osztván,
Széles üngünk szelet aszván
Riadunk a rémes pusztán:
Huj, huj, huj!

Rátörünk az ellenségre,
Úgy teszünk szert feleségre,
Ha nem lelünk ellenségre,
Nézünk a csillagos égre.
Huj, huj, huj!

Sok csodát az égen látunk,
Sok arany csodát imádunk,
Kútfejeknél törvényt látunk,
Isten napja süti hátunk.
Huj, huj, huj!

Kőházakkal, vértes haddal,
Mit törődünk Napnyugattal?
Zabolátlan akarattal
Virradunk mi virradattal.
Huj, huj, huj!

Rajta széllel, zivatarral!
Haj szabir az onugorral,
Hajrá hét törzs hét magyarral,
Nyolcadikkal, mord kabarral!
Huj, huj, huj!

vers: Babits Mihály
zene: Heinczinger Mika