2013. december 31., kedd

Egy ütős tanítás
Egy vándor a sivatagban haladt, egyre szomjasabban. Végre odaért egy kúthoz. Ez egy pumpás kút volt, mellette egy teli üveg víz és egy üzenet: 

"ÖNTSD BELE MIND A KÚTBA!"

Vándorunk nagyon szomjas volt, a víz láttán remény ébredt benne. Gondolta, mi az az egy két korty az üvegből, marad bőven még benne. Azzal belekortyolt, és már érezte az üdítő nedűt! Erőre kapott és a remény diadalmaskodott! A maradék vizet beleöntötte a pumpás kútba a dugattyú fölé.... De a kút nem hozott fel vizet. Nem volt elég a víz, amit bele kellett volna tölteni! Vándorunk saját tudatlanságának és a hiú reménynek áldozata lett, ott végezte a sivatagban. A döntés az Ő kezében volt. 

Kedves barátom, te mind beleöntenéd?

(Forrás: Facebook, szerzője ismeretlen)

2013. december 21., szombat

Magyar népmese: A madárasszony

Egyszer volt egy szegény asszony, s annak volt egy fia. Mikor a fiú a huszadik esztendőt betöltötte, az asszony elküldte szolgálni. A szomszéd uraság megfogadta pakulárnak a juhai mellé. Ahogy a juhokkal járt, egyszer a mezőn egy szép, fényes fehér tollú madarat látott. A madár úgy megtetszett neki, hogy az életét is odaadta volna, csak az övé lehessen. Odafutott, hátha meg tudná fogni. A madár azonban nem várta meg, hanem felrepült. A legény sem volt rest, utánarugaszkodott árkon-bokron keresztül, s addig nyargalt, amíg egy nagy, rengeteg erdőben találta magát, ahonnan sehogy sem tudott kijönni. Ott bolyongott reggeltől késő estig, míg végre jó messze az erdő mélyén világosságot vett észre. Arrafelé ment, hát látja, hogy egy nagy kastély ablakai világlanak. Az egész kastélyban csupáncsak egy vénember volt, aki a vacsoráját főzte. Tejet és puliszkát vacsorált, s éppen a puliszkát akarta megkeverni. A legény éjjeli szállást kért, s hogy az öreg azt mondotta, ott maradhat, elbeszélte a kalandját.
- Ha esztendeig hűségesen szolgálsz, akkor megszerzem neked a madarat, s jó bért is adok.
A legény szíves örömest beleegyezett, csak hogy a madarat megkaphassa.
Másnap reggel azt mondja az öreg a legénynek:
- No, én most elmegyek, s estig nem is jövök haza. Őrizd jól a házat, nehogy valami kár érjen. Minden szobába be szabad menned, csupáncsak a legutolsóba ne menj be, mert akkor nem kapod meg a madarat.
A legény megígérte, hogy szót fogad, s meg is tartotta pontosan, amit az öreg parancsolt. Mikor a vénember hazajött, meg volt vele elégedve. Így folyt ez minden áldott nap, az öreg reggel elment, s a szolgának ugyanazt a parancsot adta, s örökké csak este jött haza. A legény hosszú ideig nem is gondolt arra, hogy mi lehet a legutolsó szobában, mikor azonban az esztendő szinte kitelt, az utolsó hét utolsó napján eszébe jutott, hogy mégiscsak megnézi, mit rejteget ott az öreg. Eleinte küszködött magával, s kíváncsiságát el akarta űzni, de estefelé már nem tudott uralkodni magán, s benézett a tiltott szobába. Ez a szoba egy gyönyörű szép rét volt, a közepén egy haloványzöld tóval, s felette kéklett a tiszta nyári ég. A tóban három szépséges királyleány fürdött, mind a három nagyon szép volt, de a legkisebb éppen olyan gyönyörű, hogy a napra lehetett nézni, de rá nem. Amint a királykisasszonyok a legényt megpillantották, mind a hárman szép fehér madárrá változtak, s huss! - egy pillanat alatt elrepültek. A legény nagyon megijedt, hogy rosszat tett, és sehol sem lelte nyugtát. Este, mikor az öreg hazajött, térdre esett előtte.
- Büntessen meg, gazduram, mert nem fogadtam meg a parancsát, s ma estefelé benyitottam a leghátulsó házba.
- Mivel a hibádat bevallottad, s magad is megbántad, ez egyszer én is megengedek; de most ha a madarat akarod, még egy esztendeig kell hogy szolgálj.
A legény ebbe kész örömest beleegyezett, s ezentúl a kíváncsiság nem tudott többet erőt venni rajta. Amikor az esztendő letelt, azt mondja neki a vénember:
- No, fiam, gyere velem - s avval bevezette őt a tiltott szobába.
A királykisasszonyok most is fürödtek, ahogy a vénember s a legény beléptek a szobába, fehér madárrá változtak, s elrepültek. Az öreg ekkor azt kérdezte a legénytől, hogy melyik tetszik a három közül legjobban neki.
- A legfiatalabb - felelte a legény.
- Akkor ma este menj be a harmincötödik szobába, s ott az ágy alatt három dobozt találsz. Amelyik legbelül van, azt vedd magadhoz, s hozd hozzám.
A legény alig várta, hogy este legyen. Ahogy besötétedett, elment a harmincötödik szobába, s elhozta az iskátulát.
- Evvel az iskátulával menj el most bátran haza, de útközben az istenért se nézz vissza! Ha megfogadod a szavamat, mire hazaérkezel, ott lesz, akit kívász. Amiért pedig olyan hűségesen őrizted a házamat, itt van fizetségül ez a zacskó arany. Arra azonban figyelmeztetlek, hogy ha a királyleányt feleségül veszed, akárhogy kérje tőled az iskátulában lévő ruháját, oda ne add neki, mert ha odaadod, úgy eltűnik, hogy soha nem látod meg ebben a világi életben. 
 A legény megköszönte szépen a gazdája jóságát, s megígérte, hogy pontosan megfogadja a szavát. Azt, hogy ne nézzen vissza, könnyen meg tudta tartani, mert a kíváncsiságáért már egyszer lakolt, s most erre gondolt.
Amint hazaérkezett az anyja házához, hát alig tette be az ajtót maga után, lép be utána a legkisebb királykisasszony, de akár hiszik, akár nem, még annál is szebb volt, mint azelőtt. A legény sem volt rest, megölelte, megcsókolta, s mivel a királykisasszony nem ellenezte, feleségül vette. Boldogan is éltek volna, mert volt miből, és itt én is bevégezhetném a beszédemet, ha az új asszony örökké nem szomorkodott volna. Akármit csinált az ura, még ha a lelkét kitette is, örökké szomorú volt. Egyszer megkérdezte tőle az ura, mi a baja, s azt felelte, hogy az iskátulában lévő ruháját szeretné magára húzni, és egyből megjönne a kedve. Az ember sehogy sem akart beleegyezni, de addig könyörgött az asszony, hogy végül is odaadta neki. Előbb azonban az ajtót bezárta, s az ablakot is betette, nehogy ismét madárrá változzék a felesége, s elrepüljön. Mindez azonban tiszta hiábavalóság volt, alig nyitotta ki az asszony az iskátulát, s vette magára fényes, fehér köntösét, egyszeriben madárrá változott, s a kéményen keresztül úgy elrepült, mintha soha ott sem lett volna. Az ura szinte megbolondult utána való nagy bújában, de ez nem használt semmit. Felkerekedett tehát, s útnak indult, hogy megkeresse. Útközben betért az öregemberhez, s kérte, segítse meg nagy bajában. A vénember azonban azt mondotta, hogy mit sem tehet, mert a királykisasszony az Óperenciás-tengerben lévő szigeten van. Ha a fiatalember a tenger partjáig eljuthatna is, a tengeren nem mehet keresztül, s még ha keresztülmenne sem juthatna a feleségéhez, mert azt ott egy hétfejű sárkány őrzi.
Az ember nem rettent vissza semmi veszélytől, csináltatott magának egy pár vasbocskort az útra. Hét álló esztendeig ment, mendegélt a bocskorában, úgyhogy egészen lerongyolódott a lábáról, s másképpen is úgy elfáradt, hogy lefeküdt a földre, s várta a halálát. Amint holtra fáradtan heverészett az Óperenciás-tenger partján, egyszer csak hallja, hogy a közelében három óriás veszekszik. Nagy nehezen feltápászkodott fektéből, s odavánszorgott hozzájuk, hogy megtudja, mi felett civakodnak.
- Ó - felelte az egyik óriás -, csak három értékes dolog van a világon, amiért érdemes veszekedni: egy szokmány, amelyik láthatatlanná tesz; egy kalap, amelyiket, ha valaki a fejére teszi, s azt mondja: hipp-hopp, ott legyek, ahol akarok, egy szempillantás alatt ott lesz, még ha százmillió mérföldre lenne is az illető hely; és végül egy kard, amelyik minden ellenséget legyőz.
A fiatalember erősen megörvendett, mikor az óriásoktól meghallotta, hogy azok a drága dolgok náluk vannak, s azt az ajánlatot tette nekik, hogy adják elő a kincseiket, hadd lássa, s azután majd igazságos ítéletet tesz közöttük, hogy mind a hárman meg lesznek vele elégedve. A buta óriások előadták a kért tárgyakat, s mikor az ember megkapta, vállára vetette a szokmányt, fejére tette a kalapot, a kezébe kapta a kardot, s avval huss! - úgy elszállott az óriások elől, hogy azok bámulhattak után.
Ahogy az ember a szigetre érkezett, letette a kalapját és a szokmányát, két kézre fogta a kardot, s úgy indult, hogy a sárkánnyal megküzdjön. A hétfejű sárkány a várkapu előtt feküdt, s a szegény királyleánynak éppen bolhásznia kellett, mikor az ura odaérkezett. Ahogy a sárkány az emberszagot megérezte, olyan dühbe jött, hogy mind a hét fején kilencsignyire okádta szájából a lángot. Az ember a karddal nem ijedt meg tőle, hanem egyszerre lecsapta mind a hét fejét. Akkor nagy hirtelen ismét magára kapta a szokmányt és a kalapot, besietett a várba, s a felesége iskátuláját a fehér gúnyájával együtt behajította a tűzbe. Azután ismét levetette a köpenyét, s megmutatta magát a feleségének. Az erősen megörvendett neki, s ott élnek boldogan máig is, a sárkány országában. A fiatalember a kalapja segítségével egy perc alatt odavitette az anyját is, s ennek az örömére olyan hét országra szóló mulatságot csaptak, hogy az úton is folyt a bor. Én is ott voltam, és soha annyit nem táncoltam, mint akkor. Sarkantyú volt a csizmámon, s ahogy jártam a csűrdöngölőt, hát egyszer csak a sarkantyúmmal kilikasztok egy zsákot. A zsákba a sütő parazsa volt belekötve, s kifolyt belőle, azóta folyik, aki nem hiszi, nézze meg...
 
szokmány - köpönyeg
sing - hosszmérték, kb, 60 cm 
Forrás: Egyszervolt.hu

2013. december 20., péntek

Alázat útja: "A Mindenséghez mérd magad!"


Ha azt mondják rólad nagy vagy, Te nevess a szemükbe és mondd azt: 
kicsi vagyok.

Ha azt mondják rólad okos vagy, Te nevess a szemükbe és mondd azt: 
buta vagyok.

Ha azt mondják rólad szép vagy, Te nevess a szemükbe és mondd azt:  
csúnya vagyok.

Ha azt mondják rólad bölcs vagy Te nevess a szemükbe és mondd azt: 
oktalan vagyok.

Ha azt mondják rólad tudó vagy Te nevess a szemükbe és mondd azt: 
tudatlan vagyok.

Ha azt mondják rólad látó vagy Te nevess a szemükbe és mondd azt: 
vak vagyok.

Ha azt mondják rólad alkalmas vagy Te nevess a szemükbe és mondd azt: 
alkalmatlan vagyok.

Ha így teszel akkor az Egyetlen valósághoz a Mindenséghez méred magad.

2013. november 21., csütörtök

Zuhanás és emelkedés

Ez az írásom nem jött volna létre, ha nem olvasom Tandari Éva szellemi közléseit, helyesebben azoknak kicsiny részét. Tandari Éváról annyit kell tudni, hogy egyszerű, nagy szegénységben élő asszonyként olyan kegyelemben volt része, hogy az égiektől tiszta tanításokat kaphatott. Hálás köszönet neki, hogy ezeket lejegyezte. Sajnos, testben már nincs közöttünk, néhány éve elment.
De közeli barátainak köszönhetően teljes munkássága olvasható, letölthető itt: 

2013. november 7., csütörtök

Égig érő...

 Égig érő, Ég ígérő Életfa,
Életfa ágán Lélek-palota.
Lélek-palotában arany lajtorja
Lajtorjának fényből mindegyik foka.
 
„Kövess engem Testvér, gyere fel oda!”
„Nem megyek, Testvérem, köt a föld pora!
Nem mehetek, míg MAGom meg nem tisztítom,
s többi testvérünket fel nem hozhatom!”

2013. november 6., szerda

Bővül a naplóm

Kedves Olvasóim!


Örömmel jelenthetem, hogy naplóm hamarosan új témákkal fog bővülni. Az összes festményemet, rajzomat itt fogom bemutatni, a korábbiakat éppúgy, mint a legújabbakat. A "Mandala neked" oldalam, bár igen sok látogatót vonzott, már rég beteljesítette küldetését, így  lezártam. Akinek hiányérzete van, azt mostantól ide várom, nagy szeretettel.

Kalemandra Madárasszony

MAG-Őrző

 Bensőm MAGot rejtő,
 megőrző MAGőrző, 
MAGzatburokként, 
MAGom körülölelő. 

Közeleg a sötétség ura! 
Jeges lehelete 
csonttá fagyasztja azt, 
ki senkit sem szeret! 
(Még önMAGát sem!) 

Én MAGom 
meleg rejtekében
szeretet-burokban 
MAGmarad,
s ha tavasz jő, 
virágot hajt! 2013. november 4., hétfő

Növekvő Hold

Látlak, Újhold-sarló,
gyöngy-ködbe olvadó.
Nap-Atyánk arany fényét
szerelemmel befogadó.

Egyre csak duzzadó,
égi úton járó.
vándort vezető
hűséges kísérő.

Tele-teljében
Áldott állapotban
Tejútnak lámpása
Ős Anyánk képmása.
 

2013. október 24., csütörtök

LÉLEK-zet

beLÉLEKezlek téged
kiLÉLEKzel engem
kiLÉLEKezlek téged
beLÉLEKzel engem

beLÉLEKezzük EGY-MÁST
kiLÉLEKezzük EGY-MÁST
összeKÖTődünk EGY-MÁSsal
felOLDódunk EGY-MÁSban
mint csepp az óceánban
mint óceán a cseppben

képMÁSai vagyunk
EGY-MÁSnak
mert Isten KÉPmásai vagyunk
mindannyian
szemed az én lélek-tükröm
tükröd az én lélek-szemem
MAGodat látod bennem
s benned MAGomat látom...

2013.10.24. 12:35

Én-Magom

Előttem arany Nap
Ezüst Hold mögöttem
Járom keskeny utam
Szél leng körülöttem

Hajnali ködpára
Immáron feloszlott
Kinyitom szívemet
S lelkemet átadom.

Átadom Én-Magom
Nincs többé, nincs gondom!

2013.10.22. 15:38

2013. október 20., vasárnap

Őszi lomb-fergetegSzelek zúgnak, eső szakad,
mégis, lelkem dalra fakad!
Zúgj, csak őszi lomb-fergeteg,
Borzongasd fázós testemet!
Tépjed, rángasd rőt hajamat,
Vidd el messze bánatomat!

2013.10.17. 9:00

2013. október 17., csütörtök

Mária RózsájaVilágnak virága,
Boldogasszony Fája,
Gyöngyharmat-illata,
Tüskétlen virága!

Mária Rózsája,
Mag Népnek támasza,
Lelkeknek vigasza,
Szíveknek balzsama!Virágozzál értünk,
s egész mindenségért!
Minden szenvedőért,
Minden esendőért!

Sziromról sziromra
Bontsd ki szereteted,
Mutass nékünk utat,
Teremtőnkhöz vezet!Bölcsességed szirma
Szellemem tanítja.
Alázatod szirma
Gyermekké tesz újra.
Tisztaságod szirma
Lelkem megtisztítja.
Kegyelmednek szirma
Bűnöm megbocsátja.

Ámen!

2013.10.17. 12:44

2013. augusztus 27., kedd

Élet-Tér (Részlet a TEReMtÉSZET c. könyvemből)

TEReMtÉSZET c. könyvemet megrendelheted a következő címen: kalemandra@gmail.com 

Itt egy kis ízelítő a készülő hangoskönyvemből:

2013. augusztus 25., vasárnap

A langyos létből való kiemelkedés


Számtalan kitörési lehetőséget találsz a langyos létből való szabadulásra. Szedd össze a bátorságodat, és először változtasd meg gondolkodásmódodat. Képzeletbeli hintádról (az eddigi rutinszerű szabálykövetésből) egy nagy lendülettel ugorj ki a végtelen lehetőségek közé! Természetesen csak azokat a szabályokat szegd meg, amelyeket már túlhaladottnak érzel, és nem ártasz vele másoknak, ilyen lehet pl. a bürokrácia, az oktatási rendszer, a pénzrendszer, vagy a vallási dogmák. Ha mindezektől megszabadulsz, új minőségeket tudsz bevonzani a helyükre. Személytelen bürokrácia helyett élő közösségeket, idomító oktatás helyett életiskolát, pénzrendszer helyett pénz nélküli elszámolást építhetsz, vallási dogmák helyett az Istennel való spirituális EGY-séget élhetsz meg.

 
Kockázatok” és „mellékhatások”:


Minden napod teljesen új lesz, nem lesz két egyforma megélésed, eltűnik az ismétlődés az életedből; megszűnik az addig megszokott rutin, pl. elveszted az állásodat, de jön helyette számtalan új lehetőség, ami sokkal többet ad. A biztonságot adó ismétlődés hiánya először nagyon kellemetlen lehet! Bár ez nem azt jelenti, hogy a természet ritmusának ellent mondunk, sőt, ahhoz újra be kell hangolódnunk („földelés” és égi kapcsolat, harmóniában az évkörrel)-


A különállás állapotából az „Egyek vagyunk” állapotába kerülsz, és tudatosul benned, hogy minden cselekedeted, gondolatod visszahat rád. Fraktális-Holografikus rendszerben élünk, egészként és részként egyszerre.

Megszaporodnak körülötted a „szinkroncicák”, helyesebben észre fogod venni őket (ezt a kedves szót én magam alkottam, mikor egyszer nem tudtam kimondani a „szinkronicitás” szót), pl. gondolsz valamire és az egyből megjelenik.


A korábbi kapcsolataid átrendeződnek: régebbi barátokkal, rokonokkal megszűnik a kapcsolat, mert már nincs dolgotok egymással (nincs semmi harag vagy neheztelés köztetek, egyszerűen csak vége, elengeditek egymást), ezzel együtt nő azoknak a barátoknak a száma, akik nagyon hasonló gondolkodásúak (azonos lélekcsoport, lélektestvér, lélektárs), akiket a hasonló életfeladat köt össze, és ez sem marad így örökké, jönnek újak


Önkéntes száműzetés a mátrixból, és önálló, szabad élet kezdete: kidobni a TV-t, rádiót, nem venni újságokat, nem vásárolni multiknál, a kényelmes rabszolgaélet feladása, kivonulás a városból, leválás a szolgáltatókról, élhető faluközösségek szervezése, élelmiszer-önellátás.


Szűk-ségből bő-ségbe: a pénz egyre inkább elveszti központi szerepét, az anyagi javakból kevesebb is elég, a kevesebb is bőségérzetet ad, és ahol bőség van, ott tudunk adni is, úgy is, hogy nem kérünk semmit viszonzásul.


Beindul egyfajta energiaáramlás, állandóan kiárasztasz és befogadsz egyszerre (jin-jang egyensúly). Mindezekkel együtt kifejlődik a közösségi hajlam, az emberséges bánásmód, mikor is azt teszed másokkal, amit te szeretnél, hogy veled is tegyenek. És úgy szereted felebarátaidat, mint önmagadat.

Emberséged még akkor is akadálytalanul kisugárzik a környezetedbe, amikor annak semmi hírverése nincs, és titokban teszed dolgodat. Végső soron az egész teremtett világra hatással vagy, mert a világon mindennel és mindenkivel összeköttetésben állsz.


És ami a legjobb az egészben: Nem vagy egyedül!

2013. augusztus 8., csütörtök

Látomás


Nyílt tér, száguld a sok paripa féktelen,
Kék ég, olvad a hegyekbe a végtelen,
Oly szép, oly csoda gyönyörű e látomás,
Zöld fény, nem tudom való-e vagy álmodás
a látomás!

Sziklák, alattuk kanyarog a nagy folyó,
Hűs víz, ölelő szeretete áradó,
Lágy szél, fák levelei között nyargaló,
Ős tűz, szívünkben mindörökké lángoló,
hisz ez a tűz!


Csodaszarvas, agancsa ágai közt csillagok,
Homlokán, a kelő Hajnalcsillag felragyog,
A szügyén ezüstös fényben játszó Holdvilág,
Égi útján arany szikrákat szór a lába nyomán
a csodaszarvas!


2013. július 31., szerda

Emberség

Ezengondolatokat még tavaly decemberben jegyeztem le.
Aktualitásából nem vesztett.
Olvassátok szeretettel!

2013. július 29., hétfő

Boldogasszony vagy "szépasszony"?

Te miképp éled meg (vagy nem éled meg) nőiességedet? Boldogasszony vagy szépasszony vezet téged? Mert egyáltalán nem mindegy! A mai vaskori világ lealázta, árucikké tette a nőt! Tökéletes, de csinált szépségeket mutogat a magazinok photoshoppolt címoldalán, a TV-ben, a filmekben, reklámokban. A vastag smink, szilikonmellek, feltöltött ajkak, átszabott test mögött ugyan mi lehet? Valahol mélyen, mindenkiben ott a tiszta fény, de a rárakódott, anyaggá sűrűsödött szennyeződésektől nem látszik. A mai nők, főleg a fiatal lányok a testükkel akarnak hódítani, akárcsak a férfiak. A bennük élő Lilith erőre kap, így lesznek némberek, bestiák, nem teremtő anyák.

Lilith, a szépasszonyok ősképe
Aki a mai kor divatjához képest előnytelen testi adottságokkal rendelkezik, annak két választása van: vagy elfogadja és megéli önmagát (hisz a Teremtő kegyelméből, úgymond "kölcsön" kapta "testruháját" a földi létre, és hálás ezért), vagy fellázad, és minden áron meg akarja változtatni külsejét. Azt a testet, ami a legtöbb esetben egyáltalán nem csúnya, sőt! Egyedi, gyönyörű, természetes! Melegséget, szeretetet sugárzó, képlékeny, befogadó (víz elem). Teremtő erővel bír: szülni képes! Boldogasszony és Földanya áldásának hordozója! Rájuk van most nagy szükség, nem a csalfa, üres szépasszonyokra, akik, ha megöregszenek, rút boszorkánnyá válnak, vagy "élő" múmiává. Az, ki Boldogasszony által vezettetett, szépen öregszik, szemében ott a huncut csillogás, ráncaiban a sok bölcsesség és élettapasztalat. Ha eljő az idő, boldogan távozhat a Fénybe, mert feladatát jól végezte. De mi van a testébe ragadt szépasszonnyal? Ha meghal, lelke sokáig céltalanul bolyong itt, a földön, és sóvárogva nézi a kirakatokat, mert nem tud többé mit felvenni. Természetesen szeressük őket is! Megtévedtek, de előbb-utóbb ők is helyes útra térnek. 
Szeretettel: Kalemandra

2013. július 27., szombat

Parádsasvár – a BaRáT-SAS VÁRkicsinyke völgy a Mátrában
bükkösökkel körülölelve
gyermekkorom szép
emlékképei
lassan megelevenednek
lelki szemeim előtt

míg nagymamám a tyúkokat eteti
én a kert végéből
kíváncsian lesem
a kerítésen túl legelésző
tehéncsordát

borsót szemezgetek,
s a szamócalevelek árnyékában
göröngyök közt
varangy lapul...

szoknyám széle
rezgőfüvek kicsiny magocskáit
zizegteti
pillangók rebbennek szerteszéjjel
miközben ezerjófüvet szedek
Nagymamámnak

meg ropogós vadsóskát, ebédre
ízletes vargányát, rókagombát
vacsorára


felnézek a tiszta égre
héja vijjog
– jaj, a kiscsibék!
rohanok haza, s közben kiáltozom:
– hess, héja, héja,
hess!

de nem is héja – sasmadár
méltósággal írja köreit
a csibék őt nem érdeklik

sasmadár
a kastély tornyára száll,
s vár, vár...

a BaRáT-SAS VÁR!
Azóta is engem vár
Parádsasvár!Kalemandra, 2013. 07.27. 17:54

Gondolatok tengerébenkék ég fölöttem
köd gomolyog alant
gondolatok tengerében
elengedem magam
jönnek, s távoznak
áramlanak...
belégzem s kifújom a
gondolatokat

jönnek, befogadom őket
szeretet fényével
fényesítem mindet
ragyogó gyémánttá
változtatom őket

azt is, ami addig
fénytelen szürke volt
azt is, miben addig
mélységes bú honolt
mindet fénnyé teszem
s rögtön elengedem...

Áldott legyen minden!


Kalemandra, 2013. 07.27. 10:30

2013. július 26., péntek

2013. július 25., csütörtök

Az alázatról

 
Az alábbiaknak csak közvetítője, "postása" vagyok. Nem jutottam még el odáig, hogy 100%-ban így éljek, de törekszem rá.
Mivel nem vagyok tiszta, így ezeknek az információknak is az egóm homályos fátylán kellett átszűrődniük.

Van egy mindent átható erő, mely ellen nem érdemes lázadni, ellenállni neki. Nevezhetjük őt Teremtőnek, Mennyei Atyának, Anyának, Istennek. Ő határozza meg életfilmünket, és nekünk a lehető legjobbat kell belőle kihozni. Felsőbb Énünk szava nem más, mint az Ő szava. Csak Neki tartozunk, senki másnak. Ezt jelenti az alázat. Sok félreértésünk van ezzel a szóval kapcsolatban. Sokan azt hiszik, az alázatos ember csúszik-mászik a porban, megtagadja és sanyargatja önmagát.
Szó sincs erről!

Alázat az, amikor
...nem egóm kiabálására hallgatok, hanem felsőbb, Isteni énem halk szavára.
... átadom az irányítást a szívnek, s ezáltal a bennem is ott lévő Istennek, Felsőbb Énemnek..
... nem halmozok anyagi javakat és elismerést, dicsőséget, mert rájövök, hogy egyszerűen nincs rá szükségem.
... valakiért/valamiért munkálkodom és nem valaki/valami ellen. Pl. nem tüntetek a háború ellen, hanem a békét igyekszem fenntartani hatókörömben.
...felismerem saját küldetésemet, hogy miért vagyok itt, és aszerint cselekszem.
...beismerem, hogy mennyi mindent kell még tanulnom
...ha komolyabb betegség ér, nem lázadok ellene, hanem azt igyekszem kifürkészni, mire tanít a betegség, és Isten ajándékának tekintem.
...mértéket tartok a testi élvezetekben, de nem zárom ki azokat.
...lehetőség szerint titokban teszem a jót és nem verem nagydobra.
...az igazságot helyezem előtérbe saját önző érdekeim helyett.
...teljes mértékben felelősséget vállalok tetteimért, gondolataimért, s ezekért csak egyvalakinek tartozom felelősséggel: a Teremtő Istennek, aki nem egy külső személy, hanem bennem éppúgy ott van teljességében, mint az egész, általa teremtett Világmindenségben.
...ha dicsérnek, ki merem jelenteni válaszként, hogy ezzel az erővel kicsi is vagyok, senki is vagyok, buta is vagyok, gonosz is vagyok, stb., és ezt oly módon teszem, hogy a képükbe nevetek. Hisz tudom, hogy nem vagyok azonos a rám aggatott címkékkel.
...elfogadom az igazán őszinte, építő kritikát, de csakis azt. Mindemellett tudomást sem veszek az olyan kritikákról, rémhírekről,melyekkel el akarnak nyomni, tönkre akarnak tenni. Inkább megnézem azok igazi hátterét.

Az alázat nem azt jelenti, hogy
...valaki(k) vagy valamilyen intézmény (pl. állam, egyház) előtt megalázkodom.
...sorsomba beletörődöm, és nem teszek semmit azért, hogy kijussak belőle.
...gyűlölöm, és/vagy mártírként feláldozom önmagamat.
...álszenteskedem, vagyis olyannak mutatom magam, mint aki, nagy szenvedések árán óriási tetteket visz véghez .
...szenvedek és birkaként tűrök.
...folyton követem a nyájamat, ahová hiszem, hogy tartozom.
...hiányzik belőlem az önbecsülés.
...testemet, lelkemet sanyargatom, és minden élvezetet megvonok magamtól.
Az alázat az érdek nélküli SZERetet útja.
 
Szeretettel: Kalemandra Madárasszony

2013. július 24., szerda

Szivárvány és tornádóEzt a félelmetes, egyben csodálatos képet elküldtem barátaimnak, valamint megosztottam néhány facebook-csoportban, mert arra voltam kíváncsi, kinek milyen érzései, benyomásai vannak a képről. Ami kikerekedett belőle, az elgondolkodtató és tanulságos. Vannak, akik megálltak a fizikai síknál, mert szkeptikusságuk erősen bekorlátozta őket. Vannak viszont olyanok is, akik túlléptek a fizikai dolgokon, s róluk – ha nem is minden esetben – magasabb tudatossági, ébredési szintet feltételezhetünk.
A „photoshop-hívőktől” az „elszállt ezotérikusokig” széles a skála, de az igazság valahol a keskeny arany középúton leledzik.

Ím,néhány vélemény:

K. István:
Hu, ez nem semmi, egy csodálatos természeti jelenség szerintem!

Kalemandra:
Hááát, csak ennyi? :) Fizikai síkon lehet, hogy csak ennyi, de mi lehet a szellemi háttere?

K. István:
Még találgatni se tudok, de anyit lehet tudni a szellemi háttérről, hogy a viharok, felhők formájában sokszr szellemi vándorlás, mozgás áll. Itt lehet, hogy pozitiv szellemek mozogtak!

Isti:
Nézőpont!
A nézőpont csodája ez, mely befolyással bír a tapasztalásra!
Az esőt látni innen, ahol a hátunk mögötti a fény, tünékeny jelenséget mutat meg. Létre jön a szivárvány.
A misztikus megközelítésben "híd", isteni szövetségi jelkép, összeköttetés az Ég és a Föld között.
Ha a fentieket tartjuk iránymutató elveknek, akkor egyszerre ott van egy hagyományos és szelíd ív, de a pusztító erők ígérete is, a tornádó által. Ha nem teszünk mást, csak megfigyeljük a képet, akkor felfedezhetjük benne a "véletlenek összjátékát". Megfelelő irányú megvilágítás, csapadék, ritkaságként látható tornádótölcsér, kellő távolság, a fény tüneményes pillanatai, fényképezésre alkalmas eszköz és az ujjongva rácsodálkozó  "látó ember". Bizonyára számos olvasata létezik egyazon jelenségnek, ám eme különlegesség mindenki számára odafigyelést igényel.
Zs. Tamás: A fotó... amennyiben a valóságot ábrázolja, és nem kreálmány, igazán csodás...
A mesék koboldjai jutottak eszembe... akik a szivárvány tövében vannak... Hát ez esetben felszippantották Őket rendesen:)))
Egy versemet delegálom ide... mert szerintem ezzel szólhatok hozzá méltóképpen.

itt leled: http://zselenszky.blogspot.hu/2010/03/halal.html

Halál

A villámok végében mindig áll valaki.
Fekete szemével jóságosan néz, de
mosolytalanul.
Ózont lélegez ki, és ostorától
szétmállik a test.
Előhívja az őstüzet,
emésztő szeretetben mosdat,
eláztatja a szénát,
illatot hív elő… és
miközben himnuszt énekel a Naphoz,
széthinti vérünket
a könnyed szivárványban.

M.Adrienn:
Nekem átjárót juttat eszembe... aminek a két "végén" segítők állnak... valamilyen információ, új életérzés átáramlását is érezteti Velem...  Jó játék ez , kivi vagyok a többiekére :)

És most jöjjenek a facebookosok:

A:
Biztosan nem photoshop?

Kalemandra:
Nem az a lényeg, bár szerintem nem az.

Sz. Ildikó:
Tündértánc

H.Z:
Rövidesen csoda, ezoterikus magyarázó jelenség stb lesz a képből. Olyanok hivatkoznak majd rá, akik nem is látták! (Szerintem is photoshop)

Kalemandra:
Sz. I: még Te jársz legközelebb eddig a valósághoz. Most ki a csudát érdekel, hogy photoshop, vagy nem! A bennünk megjelenő érzések a fontosak. És az a gyönyörű az egészben, hogy mindenki másképp látja egy kicsit. Ez nem ezo-spiri belemagyarázást jelent, hanem tiszta érzéseket. Olyanokat, amilyeneket egy festmény vagy zenemű kiválthat.

Z.E:
Szorgoskodó Angyalok...Tündérek, Ég és Föld energiáit egyesítik,mellyel átszövik a Földet!

Kalemandra:
Mindkét jelenség egyszerre, röpke ideig áll fenn. Az egyik a béke jelképe, a másik a harcé. Még dúl a harc, de jön már a megváltó reménység.

Csöpi:
VICTORIA!...magyarul: GYŐZELEM!

Csehturul:
Fentről tiszta Erő be, lentről sötét Erő ki.

Monika:
Negatív és a pozítiv erők együttes léte hozza létre a kiegyenlítődést,az egyensúlyt, e nélkül nem létezik a dualításon alapuló világmindenség.

Carlo:
Az amikor az univerzális jó és a rossz (az élet és a halál) találkozik egy időpontban.
Hogy van e ilyen a valóságban, én aligha hiszem.

És ti mit gondoltok, éreztek a kép láttán?

(Folyt. köv.)
2013. július 23., kedd

2013 nyári napfordulójának megélései

Ezen írás egy közös teremtés eredménye, négyen alkottuk meg, kiegészítve néhány szellemi közléssel is. Az alkotók: Csehturul, a "krónikás", Vadna a "sámán-harcos", Kosztich Évi, a Tündérkert.eoldal.hu gazdája és jómagam, vagyis Kalemandra, a "Madárasszony".
Ha nincs időd, és csak felületesen végig akarod futni, inkább el se kezdd! Ha figyelmesen végig olvastad, gondolkozz el rajta! Vagy inkább ne gondolj, hanem érezz! Érezd meg a mondatok és képek energetikáját. És ha úgy érzed, oszd meg másokkal. Olyanokkal, akik szerinted képesek felfogni ennek jelentőségét. Kérlek, itt ne kommentáld (a hozzászólásokat törlöm, mert más olvasókat befolyásolhatnak), hanem írd meg észrevételeidet a címemre: kalemandra@gmail.com.

Áldás kísérjen utadon: Kalemandra 
 
 

Nyári napforduló 2013 by Kalemandra Teremtészet

Nem kell nékem...

Nem kell nékem széles út
Cifra sétány
Díszes párkány
Szökőkút
Csak kell nékem
Keskeny út
Tüskés ösvény
Szúrós sövény
Dús csalán.

Nem kell nékem csillogás
Se nem villany-villogás
Illúzió-pillongás
Lappangás...
Csak kell nékem
Napsugár
Csillagösvény, Holdvilág
Tűzparázsnak varázsfénye
Ég kékjének szelídsége
Felhőknek lágy fehére
Villámoknak mennydörgése
Szélnek őrült bömbölése
Esőcseppek kopogása
Jégszemeknek pattogása
Nagy folyóknak áradása
Hogy vigyen el minden mocskot
Mit az ember
Hátrahagyott.

Nem kell nékem
Sima bőr, hízelgés
Ifjúnak hazudott öregség
Ezek úgyis megromlanak
Idővel...
Csak kell nékem
Benső szépség
Egyszerűség és szelídség
Istennel az örök EGYség
SZERelem!

2013. júl.15-16.


2013. július 22., hétfő

Köszöntő

Köszöntelek, kedves Olvasóm!

Sokan ismertek már - mint Kalemandra -  a TEReMtÉSZET c. könyv írójaként.
TEReMtÉSZET c. blogomat sok ezren olvasták már a néhány év alatt. A cikkeit javarészt  máshonnan vettem át, és eléggé népszerű témákat választottam, igen széles körből. Ilyenek voltak pl. az összeesküvés-elméletek és az ezotéria. Most jutottam el arra a pontra, hogy ezen túllépek. Nem érdekel már a népszerűség, és nem érdekel, mit mondanak vagy képzelnek az emberek rólam, vagy arról, amivel foglalkozom. Nem akarok megfelelni a divatnak, az embereknek, csak magamnak, de legfőképp a Teremtőnek, aki maga a Végtelen SZERetet!
Ezt a naplót külön arra szánom, hogy elsősorban saját gondolataimat, írásaimat, verseimet, rajzaimat, festményeimet, fotóimat és dalaimat osszam meg Veletek. Nem célom a nagy nézettség, népszerűség, épp ellenkezőleg. Úgyis megtalálja azokat, akiket kell.Szeretettel: Kalemandra Madárasszony